Știri și anunțuri

Anunț închiriere spațiu Farmacie Izvoru Crișului
Anunț închiriere spațiu Farmacie Izvoru Crișului

Comuna Izvoru Crișului cu sediul în localitatea Izvoru Crișului, str. Principală, nr. 39, Judeţul Cluj, scoate la licitaţie publica a spaţiului, în suprafață de 32,5 mp, având destinaţia de prestări servicii FARMACIE, ce aparţie domeniului privat al Comunei Izvoru Crișului.

Licitaţia va avea loc în data de 04.06.2019 de la ora 10:00 la sediul Primăriei comunei Izvoru Crișului. Termenul limită până la care se pot depune dosarele de licitație este de 03.06.2019. Informaţii suplimentare la numărul de telefon 0264-257 140 sau la sediul Primăriei Izvoru Crișului.

05.10.2019
ANUNȚ - ATRIBUIRE PASUNI 2019
ANUNȚ - ATRIBUIRE PASUNI 2019

ANUNȚ !

 

ÎN ATENȚIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE (OVINE, CAPRINE, BOVINE) DE PE RAZA COMUNEI IZVORU CRIȘULUI.

 

VĂ ANUNȚĂM CĂ ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.04.2019 PÂNĂ  DATA DE 03.04.2019 SE POT DEPUNE DOSARE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII URMĂTOARELOR SUPRAFEȚE DE PĂȘUNE AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI IZVORU CRIȘULUI:

 • Tarla 30, trup 143 suprafața de 7,12 ha (bovine, cabaline)
 • Tarla 41, trup 128 suprafața de 1,50 ha (bovine, cabaline)

 

 

PRIMAR

          BODIȘ VASILE

03.29.2019
MODEL INTENTIE DE PARTICIPARE LA PUNEREA IN VALOARE A PASUNILOR
MODEL INTENTIE DE PARTICIPARE LA PUNEREA IN VALOARE A PASUNILOR

Nr.  _____/_________

 

 

 

Către,

COMUNA IZVORU CRIȘULUI

 

Subsemnatul  __________________________________, domiciliat în ______________________________, nr. __________________, în calitate PF/ reprezentant al PJ ________________________________, identificată prin _________________________, în condițiile Hotărârea nr. 9 din 11.02.2019, formulez prezenta

INTENTIE DE PARTICIPARE

la punerea în valoarea a pașunilor din domeniul public / privat al Comunei Izvoru Crișului.

Arăt faptul că dețin un număr de _______ animale, din specia _______________.

Arăt că intenționez să solicit suprafața în vederea pășunării, pe raza satului  __________________________ .

Precizez că mai dețin în proprietate / folosință, o suprafată de ____________, pășune / fănețe.

Anexez în copie:

- act de identitate

- acte identificare persoane juridice ( unde e cazul, CUI etc )

- copie documente justificative care să ateste numărul de animale.

- dovada proprietate / folosință pășune sau fânețe privată.

 

 

Cunoscând dispoziţiile articolului 326 Noul Cod penal cu privire la falsul în declaraţii, arăt că aceste informații / acte / declarație corespund adevărului

 

Cu stimă,

 

 

 

 

 

02.12.2019
ANUNȚ IMPORTANT PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE DE PE RAZA COMUNEI IZVORU CRIȘULUI
ANUNȚ IMPORTANT PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE DE PE RAZA COMUNEI IZVORU CRIȘULUI

ANUNȚ !

ÎN ATENȚIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE ( OVINE, CAPRINE, BOVINE) DE PE RAZA COMUNEI IZVORU CRIȘULUI.

VĂ ANUNȚĂM CĂ PÂNĂ LA DATA DE 18.02.2019, SE VOR DEPUNE LA SEDIUL PRIMĂRIEI IZVORU CRIȘULUI, INTENȚIILE DE PARTICIPARE CU PRIVIRE LA DEMARAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A PAJIȘTILOR AFLATE ÎN DOMENIUL COMUNEI.

SE VOR ANEXA URMĂTOARELE DOCUMENTE

- act de identitate

- acte identificare persoane juridice ( unde e cazul, CUI etc )

- copie documente justificative care să ateste numărul de animale.

- dovada proprietate / folosință pășune sau fânețe privată.

PRIMAR   

BODIS VASILE

02.12.2019
Anunt Cereri reconstituire terenuri
Anunt Cereri reconstituire terenuri

A N U N Ţ

 

Aducem la cunoştinţă faptul că în baza Legii. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, persoanele interesate pot depune dosare pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate, în termen de 120 de zile începând cu 9 august 2018, pentru următoarele suprafețele de teren:

”1. La articolul 23, alineatele (2) şi (21) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) Suprafeţele de terenuri aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora sunt acelea evidenţiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producţie sau în lipsa acestora prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori.
(21) În cazul înstrăinării construcţiilor, suprafeţele de teren aferente prevăzute la alin. (2) sunt cele convenite de părţi la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori.”

 1. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Terenurile situate în intravilanul localităţilor, aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative de producţie, fostele asociaţii economice intercooperatiste şi fostele cooperative de consum, se înscriu în proprietatea actualilor deţinători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

 1. a) sunt deţinători de construcţii de la data dobândirii şi până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;
  b) fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol şi a plăţii impozitelor şi taxelor în conformitate cu prevederile legale;
  c) pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate;
  d) terenurile nu sunt în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ – teritoriale.”

„(23) În cazul terenurilor aferente locuinţei, care nu au fost cooperativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora pot solicita comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:

 1. a) dacă solicitanţii figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;
  b) dacă terenul este în proprietatea statului român şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi;
  c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.”

Dosarul va cuprinde următoarele documente:

 • Cerere, formulată de fiecare persoană îndreptăţită, personal sau prin mandatar. Când sunt mai mulţi moştenitori cererea se face în comun, fiind semnată de fiecare dintre ei.
 • Copie acte de identitate;
 • Copii după actele de stare civilă (certificate de: naştere, căsătorie, deces al autorului, în cazul moştenitorilor, certificat de moștenitor/calitate de moștenitor)
 • Plan de amplasament și delimitare a imobilelor întocmit de către o persoană autorizată în lucrări topografice;
 • Declaraţii autentice de martor;
 • Adeverință eliberată de Primăria Comunei Izvoru Crișului, conform registrelor agricole din perioada 1945 – decembrie 1989 din care să rezulte suprafața de teren deținută de petent în intravilanul localității precum și construcțiile înscrise.
 • Acte de proprietate, certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească, dacă există;
 • Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că pentru nr.topogarfice/nr. cadastrale propuse nu s-au întocmit titluri de proprietate.
 • Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că terenul solicitat nu face/a făcut obiectul vreunei cauze aflate pe rolul instanțelor de judecată și modul de soluționare, după caz.
 • Alte acte pertinente, concludente și verosimile din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat.

Cererea, împreună cu actele prevăzute mai sus se depune la Primăria Comunei Izvoru Crișului fie personal, fie prin poştă, înăuntrul termenului prevăzut de lege.

În cazul în care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare în original şi câte o copie xerox, semnată pentru conformitate, rămânând la comisie numai copiile acestora.

Când cererea se transmite prin poştă, la aceasta se vor anexa copii xerox semnate pentru conformitate pe propria răspundere de către solicitant.

DETALII LA TELEFON 0264-257140

Primar

BODIS VASILE 

10.09.2018
Anunt Concurs
Anunt Concurs

Comuna Izvoru Crișului cu sediul în Izvoru Crișului, str Principală, nr. 39, jud Cluj, în baza Legii 188/1999,

organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de Referent, grad profesional asistent, clasa III,

compartimentul: Constatare, Impunere, Control.

Condiții specifice de participare: -nivelul studiilor: medii; - vechime în specialitatea studiilor necesare: 6 luni. 

Data, ora și locul de desfășurare: -proba scrisă: 20.09.2018. ora 10, proba interviului: 24.09.2018. ora 10, la sediul instituției.

Dosarele de înscrierese pot depune la sediul instituției în termen de 20 de zile de la publicarea anunțului. 

Informații la nr. de telefon: 0264-257-140

Persoană de contact: Oltean Gabriel Ioan

08.23.2018
Proces-verbal licitație spațiu comercial Șaula
Proces-verbal licitație spațiu comercial Șaula

PROCES VERBAL 
DIN 20.08.2018

Incheiat azi, 20.08.2018, ora 11.20, cu ocazia desfășurării licitației publice pentru spațiul situat în comuna Izvoru Crișului, sat Șaula, nr. 77, jud. Cluj, comisia fiind formată din 
Preşedinte: Balazs Bela - Viceprimar;
Membru: Oltean Gabriel Ioan , Secretar UAT Comuna Izvoru Crișului 
Membru: Balazs Edith -Erzsebet – Consilier
Secretar : Lupșa Mariana Elena – Referent 

Pentru această licitație a fost depus un singur dosar, înregistrat în cadrul Comunei Izvoru Crișului sub nr. 1136 din 20.08.2018, ora 9.30 a S.C. DORIMAR  SHOP SRL, plicul este sigilat.
Comisia a procedat la deschiderea plicului si constată următoarele:
- au fost depuse următoarele documente; 
- cerere de participare la licitație
- dovada achitare participare 50 lei
- copie CI Ciupe Dorin Ioan
- dovada achitare garanție 500 lei
- certificat de inregistrare societate
- certificat constatator
- certificat de atestare fiscala
- declarație pe proprie raspundere
- act constitutiv
- plic cu oferta
Comisia constata faptul ca sunt indeplinite toate cerintele prevazute in caietul de sarcini, prin urmare procedeaza la deschiderea ofertei.
Oferta este conform cu prevederile caietului de sarcini si cu HCL 66 / 2018.
Având in vedere cele de mai sus se declara castigatoare oferta depusa de S.C. DORIMAR  SHOP SRL.

Preşedinte: Balazs Bela - Viceprimar;
Membru: Oltean Gabriel Ioan , Secretar UAT Comuna Izvoru Crișului 
Membru: Balasz Edith -Erzsebet – Consilier
Secretar : Lupșa Mariana Elena – Referent 

Ciupe Dorin Ioan

08.20.2018
Anunț concurs
Anunț concurs

Primaria com. Izvoru Crisului organizeaza,in perioada 04.09.2018 - 07.09.2018,
concurs pentru ocuparea, urmatoarelor posturi :
- pe perioada determinata, un post de conducere vacant de ADMINISTRATOR
PUBLIC. Candidatul trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art.
3 din HG 28612011. Conditii specifice de participare la concurs: sa fie absolvent
de studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare
de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in specialitatea
studiilor juridice, iar vechimea in specialitatea studiilor de minimum 1 an.
Dosarele de inscriere la concurs se vor depune pana in 04 septembrie 2018,
inclusiv, la sediul Primariei com. Izvoru Crisului, str. Principala nr.39.

Informatii suplimentare se pot obline de la sediul Primariei com. Izvoru
Crisului - tel: 0264-257.I40, d-l Oltean Gabriel Ioan.

 

08.10.2018
Anunț închiriere spațiu comercial Șaula
Anunț închiriere spațiu comercial Șaula

Comuna Izvoru Crișului cu sediul în localitatea Izvoru Crișului, str. Principală, nr. 39, jud. Cluj, demarează procedura de închiriere prin licitație publică a spațiului având destinația de prestări servicii comerciale alimentare, a spațiului situat în localitatea Șaula, nr. 77.  Licitația va avea loc în data de 20.08.2018 ora 11:00 la sediul Primăriei comunei Izvoru Crișului.  Termenul limită pentru depunerea documentelor este 20.08.2018. ora 10:00  Informații suplimentare la nr. de telefon: 0264-257-140 sau la sediul Primăriei Izvoru Crișului.

08.08.2018
Anunț închiriere spațiu comercial Șaula
Anunț închiriere spațiu comercial Șaula

Comuna Izvoru Crișului cu sediul în localitatea Izvoru Crișului, str. Principală, nr. 39, jud. Cluj, demarează procedura de închiriere prin licitație publică a spațiului având destinația de prestări servicii comerciale cod CAEN 472, a spațiului situat în localitatea Șaula, nr. 77. 

Licitația va avea loc în data de 02.08.2018 ora 11:00 la sediul Primăriei comunei Izvoru Crișului.

Termenul limită pentru depunerea documentelor este 01.08.2018. ora 14:00

Informații suplimentare la nr. de telefon:  0264-257-140 sau la sediul Primăriei Izvoru Crișului.

07.13.2018
Anunț închiriere spațiu comercial Șaula
Anunț închiriere spațiu comercial Șaula

Comuna Izvoru Crișului cu sediul în localitatea Izvoru Crișului, str. Principală, nr. 39, jud. Cluj, demarează procedura de închiriere prin licitație publică a spațiului având destinația de prestări servicii comerciale cod CAEN 472, a spațiului situat în localitatea Șaula, nr. 77. 

Licitația va avea loc în data de 05.07.2018 ora 11:00 la sediul Primăriei comunei Izvoru Crișului.

Termenul limită pentru depunerea documentelor este 04.07.2018. ora 14:00

Informații suplimentare la nr. de telefon:  0264-257-140 sau la sediul Primăriei Izvoru Crișului.

06.13.2018
Anunț concurs guard
Anunț concurs guard

       Primaria comunei Izvoru Crișului, judetul Cluj, organizeaza concurs /examen  in data de 03.07.2017 , ora 10,00, proba scrisa si interviu in data de 05.07.2018, ora 10,00, pentru ocuparea unui post contractual de executie pe durata nedeterminata, de GUARD – 1 norma

Concursul va consta in:

 Selecţia dosarelor, probă scrisă şi interviu   

Proba scrisă.

       a. Data si ora desfasurarii probei scrise: 03.07.2018 , ora 10,00

       b.Locul desfasurarii: Sediul Primariei comunei Izvoru Crișului.

Interviu.

       a.Data si ora desfasurarii :05.07.2018, ora 10,00,

       b. Locul desfasurarii  : Sediul  Primariei  comunei Izvoru Crișului  in sala mare de sedinte a Consilului Local .  Probele  sunt eliminatorii , punctajul minim obtinut  la fiecare proba fiind de 50. puncte .

      Dosarele de concurs se vor depune la registratura Primariei comunei Izvoru Crișului, judetul Cluj. 

      Pentru  informatii suplimentare  puteti sa  ne  contactati la telefon  0264-257 140

06.12.2018