Informații publice

ROMÂNIA                                                                                                                                          

JUDEŢUL CLUJ                                                                                      

PRIMARIA  IZVORU CRIŞULUI                                                                                                         

Str.Principală, nr. 39

Tel:0264-257140; Fax:0264-257198

e-mail:izvorucrişului@yahoo.com_______________________________________

 

NR. 1574  / 08.10.2021

 

ANUNT CONCURS

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ȘOFER ȘI ADMINISTRATOR

 

 

        In baza HG.nr.286/2011 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant  corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade  sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din sectorul bugetar , platit  din fonduri publice , publicata  in monitorul Oficial , Partea I nr. 221 din 31.03.2011 ,

       Primaria comunei Izvoru Crișului, judetul Cluj, organizeaza concurs /examen  in data de 05.11.2021 , ora 10,00, proba scrisa si interviu in data de 09.11.2021, ora 10,00, pentru ocuparea unui post contractual de executie pe durata nedeterminata, 1 post de ADMINISTRATOR din cadrul COMPARTIMENTULUI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ APĂ-CANAL – 1 norma

 

      Pentru participarea la concurs , candidatii trebuie sa indeplineasca  urmatoarele conditii generale si conditii specifice  :

 

  1. Conditii generale de ocupare a posturilor  :
  1. Are cetatenie romana,
  2. Cunostinte de limba romana , scris si vorbit ,
  3. Are varsta minima reglementata de prevederile legale ,
  4. Are capacitate deplina de exercitiu ,
  5. Are stare de sanatate  corespunzatoare postului pantru care candideaza  , atestata in baza adeverintei  medicale , eliberata de medical de familie sau de unitatiile sanitare abilitate ,
  6. Indeplineste conditiile de studii, de vechime sau alte conditii specifice  potrivit cerintelor postului scos la concurs ,
  7. Nu a fost condamnata  sau condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii , contra statului ori a autoritatii , de serviuciu sau in legatura cu serviciu , care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie  sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila  cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a  intervenit reabilitarea  .

 

  1. Conditii specifice pentru ocuparea  postului vacant, pe perioada nederminata , cu norma intreaga de ADMINISTRATOR.

a.  Absolvent  de scoala generală,

b. Abilitati de relationare – comunicare ,

c. Abilitati pentru munca in echipa ,

d. Disponibilitate la un program flexibil .

e. Vechime în munca de minim 7 ani.

f. Cunoștiințe de limba maghiară.

g. Permis de conducere categoria B

 

4. Concursul va consta in:

 Selecţia dosarelor, probă scrisă şi interviu   

4.1. Proba scrisă.

       a. Data si ora desfasurarii probei scrise: 05.11.2021, ora 10,00

       b.Locul desfasurarii: Sediul Primariei comunei Izvoru Crișului.

 4.2.      Interviu.

       a.Data si ora desfasurarii :09.11.2021, ora 10,00,

       b. Locul desfasurarii  : Sediul  Primariei  comunei Izvoru Crișului  in sala mare de sedinte a Consilului Local .  Probele  sunt eliminatorii , punctajul minim obtinut  la fiecare proba fiind de 50. puncte .

 

5. Bibliografie  :

 1. Constituția României

 2. OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ;

 3. Legea 107 / 1996 privind Legea Apelor

 

6. Componenta dosarului de concurs  :

                    

          a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului Comunei Izvoru Crișului;

         b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

            c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

            d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

            e) cazierul judiciar;

            f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

            g) curriculum vitae;

       h)alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. ( copie permis de conducere conform categoriei precizate în condițiile specifice )
 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

      NOTA : VA RUGAM SA ARANJATI DOCUMENTELE IN DOSAR  CONFORM ORDINII MENTIONATE  MAI SUS SI SA VA ASIGURATI  CA AVETI DEPUSE TOATE  DOCUMENTELE PENTRU A PUTEA SA TRECETI  DE PRIMA ETAPA DE VERIFICARE  A DOSARELOR  .

 

                    6. Date de contact .

      Dosarele de concurs se vor depune la registratura Primariei comunei Izvoru Crișului, judetul Cluj. 

       Pentru  informatii suplimentare  puteti sa  ne  contactati la telefon  0264-257 140

 

ACTIVITATI

1.PUBLICAREA ANUNTULUI 14.10.2021

 

2.DOSARELE DE CONCURS ALE CANDIDATIILOR SE VOR DEPUNE LA REGISTRATURA PRIMARIEI COMUNEI Izvoru Crișului, JUDETUL CLUJ, PANA LA DATA DE  27.10.2021, INTERVAL ORAR :10,00 -14,00

        3.SELECTIA DOSARELOR DE CATRE MEMBRII COMISIEI DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONCURSULUI 29.10.2021

         4.AFISAREA REZULTATELOR SELECTIEI DOSARELOR  29.10.2021-ORA 13,00

          5.DEPUNEREA CONTESTATIEI PRIVIND REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR PANA PE DATA DE 02.11.2021 ORA 14,00

           6.AFISAREA REZULTATELOR SOLUTIONARII CONTESTATIILOR 03.11. 2021, ORA 14,00

            7.SUSTINEREA PROBEI SCRISE 05.11.2021 - ORA 10,00

           8.AFISAREA REZULTATELOR PROBEI SCRISE 05.11.2021, ora 14

           9.DEPUNEREA CONTESTATIILOR  PRIVIND REZULTATELE PROBEI SCRISE PANA IN DATA DE 08.11.2021 -ORA 14,00

          10.AFISAREA REZULTATELOR SOLUTIONARII CONTESTATIILOR 08.11.2021 ORA 15,00 

            11.SUSTINEREA INTERVIULUI 09.11.2021-ORA 10,00        

 

12.COMUNICAREA REZULTATELOR DUPA SUSTINEREA INTERVIULUI      09.11.2021 –ORA 14,00

           13. DEPUNEREA CONTESTATIILOR PRIVIND REZULTATUL INTERVIULUI  PANA PE DATA DE 10.11.2021 ORA 15,00

           14.AFISAREA REZULTATELOR SOLUTIONARII CONTESTATIILOR 10.11.2021-ORA 15,30

           15.AFISAREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI 10.11.2021-ORA 16,00

16. NUMIREA PE FUNCTIE  12.11.2021 - 22.11.2021

 

 

PRIMAR

BODIȘ VASILE

Doamna/Domnule primar,

Doamnelor/Domnilor consilieri locali,

Va adresam rugamintea ca, in baza prevederilor art.50 - 52 din Ordonanta Guvernului nr.26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii, actualizata, sa dispuneti luarea in evidenta a Asociatiei Casa de Ajutor Reciproc "Coeziunea Sociala" (denumita in continuare C.A.R.).

Cu un minim efort organizatoric, putem extinde C.A.R. si in localitatea dvs., in conditii de deplina legalitate si functionalitate, astfel incat cetatenii comunei sa aiba acces rapid si pe plan local la bani ieftini, fara sa mai faca drumuri obositoare si costisitoare la oras, pentru satisfacerea diverselor nevoi curente de imprumut sau pentru economisire.

Contributia dvs. ar putea fi foarte importanta si consta in ajutorul dat CAR (prin afisarea/difuzarea acestei petitii) pentru identificarea/recomandarea unei persoane care domiciliaza si/sau lucreaza pe teritoriul localitatii (in aparatul Primariei, in scoli, administratori de firme, fermieri etc), si care sa accepte sa devina reprezentant local al C.A.R. -  acreditare care, odata obtinuta, ramane valabila pe viata.

Avem deja colaborari de succes cu mai multe administratii locale, un exemplu fiind Primaria Comunei Bucoşnita, jud. Caraş-Severin, model pe care il putem multiplica in toate comunele Romaniei.

Este important de stiut ca asociatia noastra se dezvolta rapid, ca in prezent rulam un fond social de circa 5 milioane lei, ca anul trecut am obtinut un excedent de 485.964,00 lei  si ca, prin luarea noastra in evidenta de catre administratiile publice locale, conform legii, se creeaza premisele contributiei financiare concrete a CAR la realizarea unor obiective de interes social sau chiar national, in localitatea dvs.

Va prezentam atasat oferta de servicii sociale, procedura de acreditare a reprezentantilor teritoriali si documentele necesare luarii in evidenta institutiei dvs., conform legii:

1)      Certificatul de inscriere in Registrul National al Asociatiilor si Fundatiilor;

2)      Autorizarea de functionare eliberata de BNR;

3)      Certificatul de inregistrare fiscala.

Va stam la dispozitie, pe toate canalele noastre de comunicare, pentru alte informatii si pentru orice clarificare si asteptam un raspuns in termenul legal de 30 de zile de la data prezentei.

Va dorim multa sanatate si succes in activitatea dvs.!

Asociatia Casa de Ajutor Reciproc Coeziunea Sociala,

Presedinte,

Apostol Catalin Constantin

Str. Pajurei, nr.13, Sector 1, Bucuresti,

Tel. 0736600961, 0760698672,

car.coeziuneasociala@gmail.com

http://car-coeziuneasociala.blogspot.ro/