Știri și anunțuri

Anunt rezultate finale
Anunt rezultate finale
03.31.2022
ANUNŢ - Concurs recrutare funcționar public de execuție
ANUNŢ - Concurs recrutare funcționar public de execuție

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

OPIS DOCUMENTE ÎNSCRIERE CONCURS DE RECRUTARE

ANUNŢ

Concurs recrutare funcționar public de execuție

a) denumirea autorității sau instituției publice organizatoare a concursului:

Comuna Izvoru Crișului

b) funcțiile publice pentru care se organizează concursul, identificate prin denumire, categorie, clasă și grad profesional, precum și biroul:

1. Inspector, clasa I, grad profesional principal, COMPARTIMENTUL CONSTATARE, IMPUNERE, CONTROL SI RELAȚII CU PUBLICUL.

c) precizarea expresă a duratei timpului de muncă, respectiv durata normală a timpului de muncă sau durată redusă a timpului de muncă la jumătate de normă:

durată nedeterminată, normă întreagă (8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână).

d) data, ora și locul sau locația desfășurării probei suplimentare:

 • Nu este cazul.

e) data, ora și locul sau locația desfășurării probei scrise:

Proba scrisă se va desfăşura în data de 31 martie 2022, ora 10,00, la sediul administraţiei publice locale comuna Izvoru Crișului, str. Principală, nr. 39, judeţul Cluj.

Proba interviu se va desfasura la data de 04 aprilie 2022, ora 10,00, la sediul administraţiei publice locale comuna Izvoru Crișului, str. Principală, nr. 39, judeţul Cluj.

f) condițiile de participare cuprinzând condițiile de studii, condițiile de vechime în specialitate și alte condiții specifice;

Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Condiții specifice precum și cerințe specifice:

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în stiinte economice;
 • vechime în specialitate studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani.

g) perioada de depunere a dosarelor

Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 28 februarie 2022 – 21 martie 2022, la secretariatul comisiei de concurs și vor conține în mod obligatoriu:

 1. formularul de înscriere afișat pe site http://primariaizvorucrisului.ro/ la secțiunea ȘTIRI ȘI ANUNȚURI;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; Modelul orientativ al adeverinţei este afișat pe site http://primariaizvorucrisului.ro/ la secțiunea ȘTIRI ȘI ANUNȚURI; Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut pe site trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile de pe  actele mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretarul comisie de concurs.

h) coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa de corespondență, telefon/fax, email, persoana de contract și funcția publică deținută:

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de recrutare funcționar public de execuție

Inspector I principal în cadrul COMPARTIMENTULUI CONSTATARE, IMPUNERE, CONTROL SI RELATII CU PUBLICUL

1. Constituția României; republicata

2. Titlul I și II ale părții a VI-a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare;

3. Ordonanța Guvernului nr. 137 / 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 202 / 2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 287 / 2009 privind Codul Civil - republicat - CARTA a V a

6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală - TITLUL VII;

La studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor avea în vedere toate republicările, modificările şi completările intervenite până la data publicării anunțului de concurs.

Atribuțiile aferente funcției publice de execuție Inspector I principal în cadrul COMPARTIMENTULUI CONSTATARE, IMPUNERE, CONTROL SI RELATII CU PUBLICUL

1. propune, în condiţiile legii, modificarea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, precum şi stabilirea de taxe speciale pe timp limitat ce trebuie aprobate de către Consiliul local .

2. efectuează analize şi întocmeşte situaţii în legătură cu verificarea, constatarea şi stabilirea taxelor şi impozitelor locale la persoanele juridice, rezultatele acţiunilor de verificare şi impunere, luarea măsurilor pentru nerespectarea legislaţiei fiscale, cauzele care generează fenomenele de evaziune fiscală şi propune măsuri pentru respectarea legalităţii în materie de impozite şi taxe.

3. face propuneri de soluţionare a obiecţiunilor formulate la actele de control sau de impunere, conform legislaţiei în vigoare.

4. urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului local şi a celorlalte acte normative care reglementează taxele şi impozitele locale şi alte impozite şi taxe care constituie venit al bugetului local.

5. constată şi stabileşte impozite şi taxe locale, datorate de persoanele fizice și juridice

6. urmăreşte întocmirea şi depunerea în termenele cerute de lege a declaraţiilor de impunere de către contribuabili.

7. gestionează documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil, grupate într-un dosar fiscal unic.

8. verifică periodic sinceritatea declaraţiilor depuse de contribuabili stabilind, după caz, diferenţe faţă de impunerea iniţială.

9. aplică sancţiunile prevăzute de actele normative tuturor persoanelor fizice și juridice care încalcă prevederile legale.

10. efectuează impunerea din oficiu a contribuabililor care nu şi-au corectat declaraţiile iniţiale.

11. intocmeste documentatiile necesare în limita competenţei si propune acordarea de amânări sau eşalonări, reduceri, scutiri in baza cererilor impuse de contribuabili si conduce evidenta facilitatilor acordate.

12. asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor din documentele conţinute de fiecare dosar fiscal.

13. asigură cuprinderea în activitatea de verificare şi stabilire a impozitelor şi taxelor a tuturor persoanelor care au calitatea de contribuabili.

14. cercetează obiecţiile şi contestaţiile persoanelor privind stabilirea impozitelor şi taxelor şi propune soluţii de rezolvare.

15. propune, în condiţii prevăzute de lege restituirea de impozite şi taxe, compensări între impozitele şi taxele locale.

16. soluţionează în termen cererile depuse de contribuabili.

17. transmite documentatia pentru urmarire in cazul diferentelor de impozite si taxe, penalitati de intarziere si amenzi stabilite persoanelor.

18. efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea, constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor, rezultatele acţiunilor de verificare şi măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei.

19. asigură păstrarea confidenţialităţii lucrărilor efectuate şi a informaţiilor deţinute.

20. asigură pastrarea si arhivarea documentelor create in activitatea compartimentului.

21. Organizează şi desfăşoară activitatea de executare silită a debitorilor persoane fizice şi juridice, pentru stingerea creanţelor datorate bugetului local, în limitele competenţelor legale;

22. Dispune şi duce la îndeplinire măsurile asigurătorii stabilite de organele competente, potrivit prevederilor legale;

23. Verifică respectarea tuturor condiţiilor legale pentru începerea executării silite şi respectă prevederile legale privind aplicarea procedurilor de executare silită;

24. Efectuează activitatea de identificare a debitorilor, colaborând, în acest sens, cu toate instituţiile care asigură evidenţa persoanelor fizice şi juridice;

25. Încasează, pe bază de chitanţă, în cadrul executării silite a debitelor, sumele datorate, cu respectarea regimului operaţiunilor de casă;

26. Întocmeşte toate actele necesare şi legale în vederea aplicării procedurii de executare silită;

27. Aplică măsura popririi asupra veniturilor şi disponibilităţilor băneşti datorate de terţe persoane debitorului, verifică şi urmăreşte respectarea condiţiilor de înfiinţare a popririi precum şi operarea sumelor încasate ca urmare a acestei măsuri;

28. Aplică măsura decontării bancare în cazul debitorilor deţinători de conturi bancare verifică şi urmăreşte operarea sumelor încasate ca urmare a acestei măsuri;

29. Aplică măsura sechestrului asupra bunurilor mobile/imobile ale debitorilor în condiţiile legii, organizează şi asigură ridicarea, transportarea şi depozitarea în condiţii de siguranţă a bunurilor sechestrate;

30. Stabileşte şi propune aprobării, măsurile de ridicare şi valorificare a bunurilor sechestrate;

31. Asigură şi răspunde, în condiţiile legii, de depozitarea şi păstrarea corespunzătoare a bunurilor sechestrate şi luate în custodie;

32. Numeşte custodele şi administratorul sechestru şi propune conducerii spre aprobare indemnizaţia acestuia, dacă este cazul;

33. Asigură valorificarea bunurilor sechestrate în condiţiile legii precum şi distribuirea sumelor obţinute;

34. Propune evaluarea bunurilor sechestrate de către personal autorizat, în conformitate cu prevederile legale;

35. Asigură, în limita competenţelor acordate, desfăşurarea în conformitate cu prevederile legii şi a dispoziţiilor primarului, a licitaţiilor publice, în vederea valorificării bunurilor sechestrate;

36. Asigură distribuirea (eliberarea) sumelor realizate prin valorificarea bunurilor sechestrate, potrivit ordinii de preferinţă prevăzută de lege;

37. Întocmeşte documentaţia legală privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor aflaţi în această situaţie, asigură avizarea şi aprobarea acesteia de către persoanele competente;

38. Întocmeşte evidenţa separată a situaţiilor de insolvabilitate, verifică periodic debitorii aflaţi în această situaţie, urmăreşţe starea de insolvabilitate până la înplinirea termenului de prescripţie.

Referent, clasa III, grad asistent, ID post 225580, în cadrul COMPARTIMENTULUI CADASTRU, AGRICULTURA, EVIDENTA SI INCASARE VENITURI.

a) precizarea expresă a duratei timpului de muncă, respectiv durata normală a timpului de muncă sau durată redusă a timpului de muncă la jumătate de normă:

durată nedeterminată, normă întreagă (8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână).

b) data, ora și locul sau locația desfășurării probei suplimentare:

 • Nu este cazul.

c) data, ora și locul sau locația desfășurării probei scrise:

Proba scrisă se va desfăşura în data de 31 martie 2022, ora 10,00, la sediul administraţiei publice locale comuna Izvoru Crișului, str. Principală, nr. 39, judeţul Cluj.

Proba interviu se va desfasura la data de 04 aprilie 2022, ora 10,00, la sediul administraţiei publice locale comuna Izvoru Crișului, str. Principală, nr. 39, judeţul Cluj.

d) condițiile de participare cuprinzând condițiile de studii, condițiile de vechime în specialitate și alte condiții specifice;

Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Condiții specifice precum și cerințe specifice:

 • studii liceale respectiv studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitate studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an.

e) perioada de depunere a dosarelor

Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 28 februarie 2022 – 21 martie 2022, la secretariatul comisiei de concurs și vor conține în mod obligatoriu:

1. formularul de înscriere afișat pe site http://primariaizvorucrisului.ro/ la secțiunea ȘTIRI ȘI ANUNȚURI;

2. curriculum vitae, modelul comun european;

3. copia actului de identitate;

4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; Modelul orientativ al adeverinţei este afișat pe site http://primariaizvorucrisului.ro/ la secțiunea ȘTIRI ȘI ANUNȚURI; Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut pe site trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată;

6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

7. cazierul judiciar;

8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile de pe  actele mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretarul comisie de concurs.

f) coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa de corespondență, telefon/fax, email, persoana de contract și funcția publică deținută:

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de recrutare funcționar public de execuție

III asistent în cadrul COMPARTIMENTULUI CADASTRU, AGRICULTURA, EVIDENTA SI INCASARE VENITURI

1. Constituția României; republicata

2. Titlul I și II ale părții a VI-a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare;

3. Ordonanța Guvernului nr. 137 / 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 202 / 2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Titlul IX, X;

La studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor avea în vedere toate republicările, modificările şi completările intervenite până la data publicării anunțului de concurs.

Atribuțiile aferente funcției publice de execuție Referent III asistent în cadrul COMPARTIMENTUL CADASTRU, AGRICULTURA, EVIDENTA SI INCASARE VENITURI

1. asigură eliberarea tuturor drepturilor băneşti pentru personalul din aparat de specialitate a primarului propriu;

2. plăteşte lunar ajutoarele sociale şi alte indemnizaţii conform legii;

3. conduce zilnic evidenţa intrărilor si ieşirilor de numerar, stabilind soldul zilnic al caseriei, asigură întocmirea corectă a registrului de casă

4. asigura aplicarea măsurilor privind integritatea si securitatea numerarului existent in caseria proprie;

5. realizează evidenţa contabilă la nivelul Primăriei în conformitate cu prevederile legale în vigoare, privind contabilitatea mijloacelor fixe şi evidenţa operativă la locurile de folosire, contabilitatea materialelor şi obiectelor de inventar , contabilitatea sintetică a valorilor, contabilitatea analitică a materialelor şi obiectelor de inventar , contabilitatea mijloacelor băneşti , contabilitatea deconturilor, contabilitatea cheltuielilor

6. tine evidenţa gestiunii mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, rechizitelor şi materialelor de întreţinere.

7. urmăreşte şi răspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare şi informează şefii ierarhici.

8. întocmeşte lunar contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor bugetare.

9. participa in comisiile de specialitate constituite la nivel de instituţie ca personal specializat.

10. asigură întocmirea situaţiilor financiare şi dărilor de seamă trimestriale şi anuale

11. exercită şi alte atribuţii si sarcini stabilite prin lege sau alte acte normative prin Hotărâri ale Consiliului Local, dispoziţii ale primarului;

 

Dosarele se depun la domnul Oltean Gabriel Ioan, Secretar General al Comunei, telefon 0264-257140, email izvorucrisului@yahoo.com.

Concursul constă în 3 etape succesive:

 • Selecția dosarelor;
 • Proba scrisă;
 • Interviul;

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Izvoru Crișului, str. Principală, nr. 39, jud. Cluj. 

 

Propunem ca din comisia de concurs să facă parte:

Președinte: Oltean Gabriel Ioan, Secretar General UAT Izvoru Crișului

Membru: Nemeș Lucian Bogdan, Consilier ANAF CLUJ

Membru: Jecan Petrica Claudiu - Consilier Juridic, ANAF CLUJ

Secretar - Kerekes Erika - Referent Comuna Izvoru Crișului

 

Din comisia de soluţionare a contestaţiilor vor face parte:

Președinte: Balazs Edit Erzsebet, consilier în cadrul Compartimentului Buget Contabilitate Izvoru Crișului

Membru: Cozea Dan Nicolae - Secretar General UAT Huedin

Membru: Potra Mihaela Anca - Consilier Juridic principal UAT Huedin

Secretar - Kerekes Erika - Referent Comuna Izvoru Crișului

 

                                                                               PRIMAR                                                                    SECRETAR GENERAL AL COMUNEI        

                                                                           BODIȘ VASILE                                                                           OLTEAN GABRIEL IOAN

03.01.2022
ANUNȚ IMPORTANT PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE DE PE RAZA COMUNEI IZVORU CRIȘULUI
ANUNȚ IMPORTANT PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE DE PE RAZA COMUNEI IZVORU CRIȘULUI

ANUNȚ !

ÎN ATENȚIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE ( OVINE, CAPRINE, BOVINE) DE PE RAZA COMUNEI IZVORU CRIȘULUI.

            VĂ ANUNȚĂM CĂ ÎNCEPÂND CU DATA DE 25.02.2022 PÂNĂ ÎN DATA DE 11.03.2022, ORA 13 SE POT DEPUNE DOSARE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII URMĂTOARELOR SUPRAFEȚE DE PĂȘUNE, CONFORM TABELULUI, AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI IZVORU CRIȘULUI:

                                                                                                                                 PRIMAR

BODIȘ VASILE

Nr. Crt.

Tarla

 

Trup

Denumire

Suprafaţa parcelei

-ha-

Masă verde

UVM

Categoria

Animale

Suprafata

utila

Pret lei/ha

Vegetatie

Lemnoasa

IZVORU CRISULUI

1

5

126

Oldal,Izvoru Crisului

16,42

8000

0,7

Ovine

16,42

375

10%

 

 

 

TOTAL –ha-

16,42

 

 

 

 

 

 

NEARSOVA

1

41

 

137

Csere, Nearsova

3,5

6000

0,5

Bovine

3,5

300

20%

2

41

 

137

Csere, Nearsova

3,5

6000

0,5

Bovine

3,5

300

20%

3

41

 

137

Csere, Nearsova

1,75

6000

0,5

Bovine

1,75

300

20%

 

 

 

TOTAL –ha-

8,75

 

 

 

 

 

 

 

02.26.2022
Anunt de intentie - Serviciul de salubritate
Anunt de intentie - Serviciul de salubritate

Vă aducem la cunoștiință faptul că Primăria Izvoru Crișului va delega serviciul de salubritate, pe o perioadă de maxim 1 an, începând cu 1 ianuarie 2022 sau până la definitivarea sistemului regional Integrat de Management al deseurilor, derulat de ADI Eco Metropolitan. Procedura de delegare a serviciului va fi cea a licitației publice cu depunere de oferte în plic închis.

Operatorul economic trebuie să îndeplineasca următoarele:

 Dotarea minimă cu utilaje este următoarea:

- 1buc - autocompactoare de transport deşeuri municipale

- contract de depozitare a deșeurilor

- angajamentul de a ridicarea deșeurilor din întreaga comună cel puțin o dată pe săptămână

- operatorul să facă dovada că poate colecta selectiv conform legislației în vigoare

- licența A.N.R.S.C.

- declarație pe proprie răspundere din partea reprezentantului că ofertantul sau terții susținători nu  se regăsesc în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

- documente privind forma de înregistrare

- alte documente justificative conform celor precizate in STRATEGIA DE CONTRACTARE

Termenul până la se pot depune ofertele în plic închis, este de 29.12.2021 ora 12, iar licitația va fi în 29.12.2021 la ora 13.

Pentru mai multe informații suplimentare ne puteți contacta la Tel:0264-257-140; Fax: 0264-257-198 sau e-mail: izvorucrisului@yahoo.com

12.23.2021
Anunț concurs pentru ocuparea postului de șofer și administrator
Anunț concurs pentru ocuparea postului de șofer și administrator

ROMÂNIA 

JUDEŢUL CLUJ                                                                                      

PRIMARIA  IZVORU CRIŞULUI                                                                                                          

Str.Principală, nr. 39

Tel:0264-257140; Fax:0264-257198

e-mail:izvorucrişului@yahoo.com

NR. 1436 / 15.09.2021

ANUNT CONCURS

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ȘOFER ȘI ADMINISTRATOR

        In baza HG.nr.286/2011 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant  corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade  sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din sectorul bugetar , platit  din fonduri publice , publicata  in monitorul Oficial , Partea I nr. 221 din 31.03.2011 , 

       Primaria comunei Izvoru Crișului, judetul Cluj, organizeaza concurs /examen  in data de 13.10.2021 , ora 10,00, proba scrisa si interviu in data de 15.10.2021, ora 10,00, pentru ocupare a două posturi contractuale de executie pe durata nedeterminata, 1 post de ȘOFER – 1 norma, 1 post de ADMINISTRATOR din cadrul COMPARTIMENTULUI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ APĂ-CANAL – 1 norma

      Pentru participarea la concurs , candidatii trebuie sa indeplineasca  urmatoarele conditii generale si conditii specifice  :

1. Conditii generale de ocupare a posturilor  :

a. Are cetatenie romana, 

b. Cunostinte de limba romana , scris si vorbit , 

c. Are varsta minima reglementata de prevederile legale , 

d. Are capacitate deplina de exercitiu , 

e. Are stare de sanatate  corespunzatoare postului pantru care candideaza  , atestata in baza adeverintei  medicale , eliberata de medical de familie sau de unitatiile sanitare abilitate , 

f. Indeplineste conditiile de studii, de vechime sau alte conditii specifice  potrivit cerintelor postului scos la concurs ,

g. Nu a fost condamnata  sau condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii , contra statului ori a autoritatii , de serviuciu sau in legatura cu serviciu , care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie  sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila  cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a  intervenit reabilitarea  . 

 

2. Conditii specifice pentru ocuparea  postului vacant, pe perioada nederminata , cu norma intreaga de ȘOFER. 

a. Absolvent  de scoala liceală,

b. Abilitati de relationare – comunicare ,

c. Abilitati pentru munca in echipa , 

d. Disponibilitate la un program flexibil . 

e. Vechime în munca de minim 7 ani.

f. Cunoștiințe de limba maghiară.

g. Permis de conducere categoria B, C, D, E

h. Poseda atestat  pentru trasportul  rutier de personae , eliberat de ARR , 

i. Poseda cunostiinte temeinice de legislatie rutiera ,

j. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate eliberata de un cabinet medical specializat in ceea ce priveste examinarea conducatorilor auto ,

k. Aviz psihologic , 

 

3. Conditii specifice pentru ocuparea  postului vacant, pe perioada nederminata , cu norma intreaga de ADMINISTRATOR. 

a.  Absolvent  de scoala liceală,

b. Abilitati de relationare – comunicare ,

c. Abilitati pentru munca in echipa , 

d. Disponibilitate la un program flexibil . 

e. Vechime în munca de minim 7 ani.

f. Cunoștiințe de limba maghiară.

g. Permis de conducere categoria B

 

4. Concursul va consta in:

 Selecţia dosarelor, probă practica şi interviu    

4.1. Proba scrisă.

       a. Data si ora desfasurarii probei scrise: 13.10.2021, ora 10,00

       b.Locul desfasurarii: Sediul Primariei comunei Izvoru Crișului.

 4.2.      Interviu.

       a.Data si ora desfasurarii :15.10.2021, ora 10,00,

       b. Locul desfasurarii  : Sediul  Primariei  comunei Izvoru Crișului  in sala mare de sedinte a Consilului Local .  Probele  sunt eliminatorii , punctajul minim obtinut  la fiecare proba fiind de 50. puncte . 

 

5. Bibliografie  : 

Pentru ȘOFER

 1. Constituția României

 2. OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ;

 3. OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

Pentru ADMINISTRATOR

 1. Constituția României

 2. OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ;

 3. Legea 107 / 1996 privind Legea Apelor

 

6. Componenta dosarului de concurs:

          a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului Comunei Izvoru Crișului;

         b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

            c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

            d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

            e) cazierul judiciar;

            f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

            g) curriculum vitae;

       h)alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. ( copie permis de conducere conform categoriei precizate în condițiile specifice )

i) pentru Șofer : - atestat  pentru trasportul  rutier de personae , eliberat de ARR , 

- Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate eliberata de un cabinet medical specializat in ceea ce priveste examinarea conducatorilor auto ,

- Aviz psihologic , 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

      NOTA : VA RUGAM SA ARANJATI DOCUMENTELE IN DOSAR  CONFORM ORDINII MENTIONATE  MAI SUS SI SA VA ASIGURATI  CA AVETI DEPUSE TOATE  DOCUMENTELE PENTRU A PUTEA SA TRECETI  DE PRIMA ETAPA DE VERIFICARE  A DOSARELOR  . 

                    6. Date de contact .

      Dosarele de concurs se vor depune la registratura Primariei comunei Izvoru Crișului, judetul Cluj.  

       Pentru  informatii suplimentare  puteti sa  ne  contactati la telefon  0264-257 140 

 

ACTIVITATI

1.PUBLICAREA ANUNTULUI 21.09.2021 

2.DOSARELE DE CONCURS ALE CANDIDATIILOR SE VOR DEPUNE LA REGISTRATURA PRIMARIEI COMUNEI Izvoru Crișului, JUDETUL CLUJ, PANA LA DATA DE  04.10.2021, INTERVAL ORAR :10,00 -14,00 

3.SELECTIA DOSARELOR DE CATRE MEMBRII COMISIEI DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONCURSULUI 05.10.2021

4.AFISAREA REZULTATELOR SELECTIEI DOSARELOR  05.10.2021-ORA 13,00

5.DEPUNEREA CONTESTATIEI PRIVIND REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR PANA PE DATA DE 06.10.2021 ORA 14,00

6.AFISAREA REZULTATELOR SOLUTIONARII CONTESTATIILOR 07.10. 2021, ORA 14,00

7.SUSTINEREA PROBEI SCRISE 13.10.2021 - ORA 10,00

8.AFISAREA REZULTATELOR PROBEI SCRISE 13.10.2021, ora 14

9.DEPUNEREA CONTESTATIILOR  PRIVIND REZULTATELE PROBEI SCRISE PANA IN DATA DE 14.10.2021 -ORA 14,00

10.AFISAREA REZULTATELOR SOLUTIONARII CONTESTATIILOR 14.10.2021 ORA 15,00  

11.SUSTINEREA INTERVIULUI 15.10.2021-ORA 10,00         

12.COMUNICAREA REZULTATELOR DUPA SUSTINEREA INTERVIULUI      15.10.2021 –ORA 14,00

13. DEPUNEREA CONTESTATIILOR PRIVIND REZULTATUL INTERVIULUI  PANA PE DATA DE 18.10.2021 ORA 15,00

14.AFISAREA REZULTATELOR SOLUTIONARII CONTESTATIILOR 18.10.2021-ORA 15,30

15.AFISAREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI 18.10.2021-ORA 16,00

16. NUMIREA PE FUNCTIE  19.10.2021 - 22.10.2021

PRIMAR

BODIȘ VASILE

10.18.2021
ANUNȚ IMPORTANT PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE DE PE RAZA COMUNEI IZVORU CRIȘULUI
ANUNȚ IMPORTANT PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE DE PE RAZA COMUNEI IZVORU CRIȘULUI

ANUNȚ !

ÎN ATENȚIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE ( CAPRINE, BOVINE) DE PE RAZA COMUNEI IZVORU CRIȘULUI.

VĂ ANUNȚĂM CĂ PÂNĂ LA DATA DE 27.05.2021, SE VOR DEPUNE LA SEDIUL PRIMĂRIEI IZVORU CRIȘULUI, INTENȚIILE DE PARTICIPARE CU PRIVIRE LA DEMARAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A PAJIȘTILOR AFLATE ÎN DOMENIUL COMUNEI. 

SE VOR ANEXA URMĂTOARELE DOCUMENTE
-  Cerere de înscriere tip 
-  Copie  CI  sau  BI  pentru  persoanele  fizice,  reprezentanții  persoanelor  juridice  cu  mandate  de reprezentare prin procură sau împuternicire NOTARIALĂ (în original), ambele să ateste faptul că solicitantul are domiciliul sau sediul social pe raza localității unde solicită atribuirea pășunii.
-  Copia certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerțului  (în cazul persoanelor juridice) + statut și act constitutiv. 
-  Dovada din care să reiasă că ofertantul figurează înregistrat în Registrul Agricol al Comunei Izvoru Crișului, pentru fiecare localitate și ce efectiv de animale deține, în original.
-  Extras  din  RNE  cu  evidenta  numarului  de  animale,  vizat  de  autoritățile competențe, * NOTĂ, se vor lua în considerare doar animalele înscrise în RNE până la data de 31.12.2020. 
-  Certificate fiscale privind achitarea la zi a taxelor, impozitelor locale și a altor creanțe bugetare sau extrabugetare la Primăria Comunei Izvoru Crișului (fără nicio datorie).

PRIMAR
BODIS VASILE

05.14.2021
ANUNȚ IMPORTANT PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE DE PE RAZA COMUNEI IZVORU CRIȘULUI
ANUNȚ IMPORTANT PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE DE PE RAZA COMUNEI IZVORU CRIȘULUI

ANUNȚ !

ÎN ATENȚIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE (OVINE, CAPRINE, BOVINE) DE PE RAZA COMUNEI IZVORU CRIȘULUI.

VĂ ANUNȚĂM CĂ ÎNCEPÂND CU DATA DE 26.02.2021 PÂNĂ ÎN DATA DE 11.03.2021, ORA 16 SE POT DEPUNE DOSARE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII URMĂTOARELOR SUPRAFEȚE DE PĂȘUNE AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI IZVORU CRIȘULUI.

PRIMAR
BODIS VASILE

03.01.2021
ANUNȚ - Concurs recrutare funcționar public de execuție
ANUNȚ - Concurs recrutare funcționar public de execuție

  ANUNŢ

Concurs recrutare funcționar public de execuție

a) denumirea autorității sau instituției publice organizatoare a concursului:

Comuna Izvoru Crișului

b) funcțiile publice pentru care se organizează concursul, identificate prin denumire, categorie, clasă și grad profesional, precum și biroul:

1. Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, COMPARTIMENTUL CADASTRU, AGRICULTURĂ ŞI JURIDIC.

c) precizarea expresă a duratei timpului de muncă, respectiv durata normală a timpului de muncă sau durată redusă a timpului de muncă la jumătate de normă: durată nedeterminată, normă întreagă (8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână).

d) data, ora și locul sau locația desfășurării probei suplimentare:

- Nu este cazul.

e) data, ora și locul sau locația desfășurării probei scrise:

Proba scrisă se va desfăşura în data de 15 ianuarie 2021, ora 10,00, la sediul administraţiei publice locale comuna Izvoru Crișului, str. Principală, nr. 39, judeţul Cluj.

f) condițiile de participare cuprinzând condițiile de studii, condițiile de vechime în specialitate și alte condiții specifice;

Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Condiții specifice precum și cerințe specifice:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul științe juridice;

- vechime în specialitate studiilor absolvite : 7 ani.

g) perioada de depunere a dosarelor

Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 15 decembrie 2020 – 04 ianuarie 2021, la secretariatul comisiei de concurs și vor conține în mod obligatoriu:

1. formularul de înscriere afișat pe site http://primariaizvorucrisului.ro/ la secțiunea ȘTIRI ȘI ANUNȚURI;

2. curriculum vitae, modelul comun european;

3. copia actului de identitate;

4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; Modelul orientativ al adeverinţei este afișat pe site http://primariaizvorucrisului.ro/ la secțiunea ȘTIRI ȘI ANUNȚURI; Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut pe site trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;

6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

7. cazierul judiciar;

8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile de pe  actele mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretarul comisie de concurs.

h) coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa de corespondență, telefon/fax, email, persoana de contract și funcția publică deținută:

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de recrutare funcționar public de execuție 

Consilier juridic I superior în cadrul COMPARTIMENTULUI CADASTRU, AGRICULTURĂ ŞI JURIDIC

1. Constituția României; republicata

2. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare;

3. Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil - republicat - CARTEA a V - a;

4. Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 privind contenciosului administrativ; 

5. Legea nr. 18/1991 fondului funciar, republicată;

6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală - TITLUL VII;

8. OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

La studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor avea în vedere toate republicările, modificările şi completările intervenite până la data publicării anunțului de concurs.

 

Atribuțiile aferente funcției publice de execuție consilier juridic I superior în cadrul COMPARTIMENTULUI CADASTRU, AGRICULTURĂ ŞI JURIDIC

 participa la sedintele Consiliului Local Izvoru Crișului si intocmeste procesul verbal de sedinta;

 colaboreaza cu secretarul comunei Izvoru Crișului la pregatirea sedintelor consiliului, asigurarea documentarii si informarii consilierilor, intocmirea si difuzarea catre acestia  a dosarelor de sedinta si a oricaror materiale;

 acorda consultanta juridica in probleme juridice;

 verifica si intocmeste diverse documente ce necesita semnatura consilierului juridic; 

 solutioneaza adresele si petitiile care ii sunt repartizate de catre secretar si primar;

 se ocupa de completarea bibliotecii juridice;

 analizeaza, poarta corespondenta si intocmeste referate pentru notificarile depuse conform prevederilor legii nr. 10/2001;

 participa la licitatiile organizate de Primaria comunei Izvoru Crișului;

 elaboreaza contractele ce se incheie in urma adjudecarii licitatiilor organizate de Primaria Comunei Izvoru Crișului;

 asigura prelucrarea, analizarea in cadrul institutiei a noilor acte normative pentru cunoasterea si punerea in aplicare a acestora;

 Acordă asistenţă de specialitate serviciilor din structura Primăriei.

 Solicita documentele justificative necesare a fi depuse pentru completarea dosarelor de instanta in cauzele ce privesc inchirierea sau concesionarea cladirilor si/ sau terenurilor apartinand domeniului public sau privat al Comunei

 Transmite aparatului de specialitate a Primarului, pentru punere in aplicare, in limitele competentelor specifice, sentintele judecatoresti ramase definitive si irevocabile ce intra in competenta sa. 

 Inaintează către instanţă plângerile la procesele verbale de constatare a contravenţiei.  

 Informează cetăţenii cu privire la situaţia dosarelor în care aceştia şi autoritatea publică locală sunt părţi

 participa la audientele acordate de catre primar , viceprimar si acorda consultanta juridica;

 in calitate de reprezentant al institutiei, participa la dezbaterea succesiunilor vacante;

 solutioneaza contestatiile si intocmeste referatele si proiectele de dispozitii in vederea semnarii acestora de catre primar;

 înainteaza catre instanta plângerile la proceselor verbale de constatare a contraventiilor;

 reprezintă primarul în faţa notarilor publici, a instanţelor judecătoreşti de orice grad, precum şi a altor autorităţi sau instituţii publice;

 reprezintă Comisia locala de aplicare a legilor fondului funciar si de  restituire  din domeniul  proprietatii în faţa instanţelor judecătoreşti;     

 indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de secretar sau primar.

2. Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal, ID post 225574, în cadrul COMPARTIMENTULUI ACHIZIȚII PUBLICE, EVIDENŢĂ ŞI ÎNCASARE VENITURI.

 

a) precizarea expresă a duratei timpului de muncă, respectiv durata normală a timpului de muncă sau durată redusă a timpului de muncă la jumătate de normă: durată nedeterminată, normă întreagă (8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână).

b) data, ora și locul sau locația desfășurării probei suplimentare:

- Nu este cazul.

c) data, ora și locul sau locația desfășurării probei scrise:

Proba scrisă se va desfăşura în data de 15 ianuarie 2021, ora 10,00, la sediul administraţiei publice locale comuna Izvoru Crișului, str. Principală, nr. 39, judeţul Cluj.

d) condițiile de participare cuprinzând condițiile de studii, condițiile de vechime în specialitate și alte condiții specifice;

Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Condiții specifice precum și cerințe specifice:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul ştiinţe economice sau management;

- vechime în specialitate studiilor absolvite : 5 ani.

e) perioada de depunere a dosarelor

Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 15 decembrie 2020 – 04 ianuarie 2021, la secretariatul comisiei de concurs și vor conține în mod obligatoriu: 

1. formularul de înscriere afișat pe site http://primariaizvorucrisului.ro/ la secțiunea ȘTIRI ȘI ANUNȚURI;

2. curriculum vitae, modelul comun european;

3. copia actului de identitate;

4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; Modelul orientativ al adeverinţei este afișat pe site http://primariaizvorucrisului.ro/ la secțiunea ȘTIRI ȘI ANUNȚURI; Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut pe site trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;

6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

7. cazierul judiciar;

8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile de pe  actele mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretarul comisie de concurs.

f) coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa de corespondență, telefon/fax, email, persoana de contract și funcția publică deținută:

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de recrutare funcționar public de execuție 

Consilier consilier achizitii publice I principal în cadrul COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE, EVIDENŢĂ  ŞI ÎNCASARE VENITURI

 

 

1. Constituția României;

2. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare;

3. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil - republicat - CARTEA a V - a;

4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

5. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală - TITLUL VII;

6. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

 

La studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor avea în vedere toate republicările, modificările şi completările intervenite până la data publicării anunțului de concurs.

Atribuțiile aferente funcției publice de execuție consilier achizitii publice I principal în cadrul COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE, EVIDENŢĂ ŞI ÎNCASARE VENITURI

• Coordonează întreaga activitate privind achiziţiile publice în cadrul primăriei urmărind demararea, desfăşurarea şi finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice;

• Elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante;

• Întocmeşte materiale şi analize de sinteză la solicitarea primarului;

• Participă în comisiile de evaluare pentru procedurile de achiziţie publică organizate în cadrul Consiliului local al Comunei;

• Acordă consultanţă de specialitate;

• Întocmeşte note interne, referate, informări.

• Efectuează toate demersurile legale cu privire la activitatea de achiziție publică.

• Elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;

• Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislaţia în vigoare;

• Aplică şi finalizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

• Constituie şi predă pentru păstrare dosarul achiziţiei publice către compartimentul de specialitate;

• Întocmeşte materiale şi analize de sinteză la solicitarea primarului, viceprimarilor;

• Participă în comisiile de evaluare pentru procedurile de achiziţie publică organizate atât în cadrul Consiliului local al Comunei;

• Asigură cadrul legal de desfăşurare a licitaţiilor;

• Se preocupă în permanenţă de buna desfăşurare a activităţii Compartimentului Achiziţii publice, executând cu loialitate şi bună credinţă sarcinile primite, în limitele legale de competenţă;

• Se preocupă în permanenţă de perfecţionarea pregătirii profesionale a întregului personal din subordine, de însuşirea legislaţiei în vigoare din domeniul achiziţiilor publice;

• Întocmeşte note interne, referate, informări;

• Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul primăriei.

 

3. Polițist local, clasa III, grad profesional superior, ID post 543349, în cadrul POLIŢIE LOCALĂ.

a) precizarea expresă a duratei timpului de muncă, respectiv durata normală a timpului de muncă sau durată redusă a timpului de muncă la jumătate de normă: durată nedeterminată, normă întreagă (8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână).

b) data, ora și locul sau locația desfășurării probei suplimentare:

- Nu este cazul.

c) data, ora și locul sau locația desfășurării probei scrise:

Proba scrisă se va desfăşura în data de 15 ianuarie 2021, ora 10,00, la sediul administraţiei publice locale comuna Izvoru Crișului, str. Principală, nr. 39, judeţul Cluj.

d) condițiile de participare cuprinzând condițiile de studii, condițiile de vechime în specialitate și alte condiții specifice;

Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Condiții specifice precum și cerințe specifice:

- medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat 

- minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

- aviz psihologic obţinut în vederea participării la concurs în care sunt precizate următoarele concluzii: apt psihologic pentru poliţist local/conducător auto/port armă

- permis categoria B.

- rezistenţă la stres şi efort prelungit.

 

e) perioada de depunere a dosarelor

Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 15 decembrie 2020 – 04 ianuarie 2021, la secretariatul comisiei de concurs și vor conține în mod obligatoriu:

1. formularul de înscriere afișat pe site http://primariaizvorucrisului.ro/ la secțiunea ȘTIRI ȘI ANUNȚURI;

2. curriculum vitae, modelul comun european;

3. copia actului de identitate;

4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; Modelul orientativ al adeverinţei este afișat pe site http://primariaizvorucrisului.ro/ la secțiunea ȘTIRI ȘI ANUNȚURI; Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut pe site trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;

6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

7. cazierul judiciar;

8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

9 copie permis, categoria B

10. Copie aviz psihologic obţinut în vederea participării la concurs în care sunt precizate următoarele concluzii: apt psihologic pentru poliţist local/conducător auto/port armă. 

Copiile de pe actele mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretarul comisie de concurs.

f) coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa de corespondență, telefon/fax, email, persoana de contract și funcția publică deținută:

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de recrutare funcționar public de execuție 

polițist local III superior în cadrul POLIȚIE LOCALĂ

1. Constituția României;

2. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare;

3. Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;

4 . Legea nr. 155 din 12 iulie 2010 - poliţiei locale

 

La studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor avea în vedere toate republicările, modificările şi completările intervenite până la data publicării anunțului de concurs.

 

Atribuțiile aferente funcției publice de execuție polițist local III superior în cadrul POLIȚIE LOCALĂ

În domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor, poliţia locală are următoarele atribuţii:

    a) menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii;

    b) menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;

    c) participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

    d) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

    e) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;

    f) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;

    g) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

    h) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea comunei şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local;

    i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;

    j) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;

    k) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;

    l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;

    m) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;

    n) acordă, pe teritoriul comunei, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.

În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are următoarele atribuţii:

    a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

    b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

    c) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

    d) participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;

    e) sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;

    f) acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;

    g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

    h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

    i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

    j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;

    k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;

    l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

    m) cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal, poliţia locală are următoarele atribuţii:

    a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;

    b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;

    c) verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;

    d) participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al comuneiori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;

    e) constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, preşedintelui consiliului judeţean, primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia sau persoanei împuternicite de aceştia.

În domeniul protecţiei mediului, poliţia locală are următoarele atribuţii:

    a) controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;

    b) sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

    c) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;

    d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al comuneisau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

    e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

    f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;

    g) verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

    h) verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

    i) verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;

    j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-i), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

În domeniul activităţii comerciale, poliţia locală are următoarele atribuţii:

    a) acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;

    b) verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;

    c) verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

    d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

    e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;

    f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;

    g) identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

    h) verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;

    i) cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

    j) verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;

    k) verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

    l) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

În domeniul evidenţei persoanelor, poliţia locală are următoarele atribuţii:

    a) înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;

    b) cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

    c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

    d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

Dosarele se depun la domnul Oltean Gabriel Ioan, Secretar General al Comunei, telefon 0264-257140, email izvorucrisului@yahoo.com.

Concursul constă în 3 etape succesive:

ü Selecția dosarelor; 

ü Proba scrisă;

ü Interviul;

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Izvoru Crișului, str. Principală, nr. 39, jud. Cluj. 

 

Propunem ca din comisia de concurs să facă parte:

Oltean Gabriel Ioan, Secretar General UAT Izvoru Crișului

Mănăstireanu Cristina, Secretar General UAT Gilău

Borșan Susana, consilier superior achiziții publice în cadrul Compartimentului Achiziții Publice UAT Gilău

 

Balazs Edith Erzsebet, consilier în cadrul Compartimentului Buget Contabilitate Izvoru Crișului

 

Din comisia de soluţionare a contestaţiilor vor face parte:

Borlea Emil Ioan Gheorghe - consilier superior UAT Gilău

Vele Cornelia - Șef Serviciu Financiar Contabil UAT Gilău

Pantea Daniela - consilier asistent

Balazs Edith Erzsebet, consilier în cadrul Compartimentului Buget Contabilitate Izvoru Crișului

 

 PRIMAR                               SECRETAR GENERAL AL COMUNEI         

BODIS VASILE                                 OLTEAN GABRIEL IOAN

12.15.2020
ANUNT IMPORTANT SPRIJIN EDUCAȚIONAL
ANUNT IMPORTANT SPRIJIN EDUCAȚIONAL

ANUNȚ IMPORTANT!

            Având în vedere OUG nr. 113/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora precum și adresa nr. 9920/17.08.2020. al Instituției Prefectului-Județul Cluj privind întocmirea listei cu beneficiarii, vă comunicăm următoarele:

Între 01.09.2020. și 04.09.2020. persoanele interesate vor depune la compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Comunei Izvoru Crișului următoarele documente în vederea acordării tichetelor sociale pe suport electronic  pentru sprijin educațional în valoare de 500 lei/an școlar.

Documente necesare:

 • Formular tipizat (disponibil la sediul Primăriei)
 • Acte doveditoare privind veniturile realizate de  membrii de familie, eliberate de angajator, de organele fiscal sau de alte autorități compenente - venit lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an este de până la 1.115 lei(pentru elevii din ciclul primar și gimnazial), respectiv 284 lei (preșcolari)
 • Acte de identitate ale părinților
 • Certificatele de naștere ale copiilor
 • Dovada înscrierii la grădiniță/ școală
 • Certificate de căsătorie părinți
 • Certificate de deces părinți (unde este cazul)

Informații la numărul de telefon : 0758871707

08.25.2020
Hotărârea nr. 26/28.05.2020 privind propunerea de modificare/completare/relaxare a masurilor de prevenire si combatere a efectelor de COVID-19 dispuse pe durata starii de alerta
Hotărârea nr. 26/28.05.2020 privind propunerea de modificare/completare/relaxare a masurilor de prevenire si combatere a efectelor de COVID-19 dispuse pe durata starii de alerta
06.05.2020
Masuri animale salbatice
Masuri animale salbatice
06.05.2020
ANUNT ACORDARE SUME NERAMBURSABILE
ANUNT ACORDARE SUME NERAMBURSABILE

ANUNȚ

          Comuna Izvoru Crișului, cu sediul în Comuna Izvoru Crișului, sat Izvoru Crișului, str. Principală, nr. 39, județul Cluj, numărul de telefon 0264-257140; fax:0264-257198, e-mail: izvorucrisului@yahoo.com, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție finainciară 2020.

          Domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile sunt următoarele:

Tema proiectelor

Valoarea totală a finanțărilor nerambursabile

Oranizarea de activități recreative și asigurarea desfășurării activităților de sport și pentru promovarea activităților în aer liber

5.000 lei

Termenul limită de depunere a proiectelor pentru această temă este 03.07.2020. ora 12:00.

Tema proiectelor

Valoarea totală a finanțărilor nerambursabile

Sprijinirea cultelor religioase

 65.000 lei

Termenul limită de depunere a proiectelor pentru această temă este 03.07.2020., ora 12:00.

Documentația de solicitare a finanțărilor nerambursabile se pun la dispoziția celor interesați la sediu Primăriei Comunei Izvoru Crișului .

Aplicanții vor depune cererile de solicitare a finanțării la Registratura Consiliului Local Izvoru Crișului.

Selecția și evaluarea proiectelor depuse în vederea finanțării nerambursabile se fac de către comisia de evaluare pe baza criteriilor de eligibilitate și evaluare cuprinse în Legea 350/2005.

                   PRIMAR                                                                                                                                                 SECRETAR

              BODIȘ VASILE                                                                                                                                       OLTEAN GABRIEL IOAN

 

06.05.2020
Anunt de intentie - Serviciul de salubritate
Anunt de intentie - Serviciul de salubritate
04.22.2020
INFORMATII MEDICALE DESPRE COVID-19
INFORMATII MEDICALE DESPRE COVID-19

 Începând de astăzi, este deschisă linia telefonică 0364 430 030, pentru cetățenii din județul Cluj care doresc informații despre COVID-19.

04.21.2020
Anunț închiriere spațiu comercial Șaula nr. 77
Anunț închiriere spațiu comercial Șaula nr. 77

Comuna Izvoru Crișului cu sediul în localitatea Izvoru Crișului, str. Principală, nr. 39, jud. Cluj, demarează procedura de închiriere prin licitație publică a spațiului având destinația de prestări servicii comerciale alimentare, a spațiului situat în localitatea Șaula, nr. 77.

Licitația va avea loc în data de 25.10.2019 ora 11:00 la sediul Primăriei comunei Izvoru Crișului.

Termenul limită pentru depunerea documentelor este 24.10.2019. ora 14:00

Informații suplimentare la nr. de telefon:  0264-257-140 sau la sediul Primăriei Izvoru Crișului.

 

10.11.2019
Anunț închiriere spațiu comercial Șaula
Anunț închiriere spațiu comercial Șaula

Comuna Izvoru Crișului cu sediul în localitatea Izvoru Crișului, str. Principală, nr. 39, jud. Cluj, demarează procedura de închiriere prin licitație publică a spațiului având destinația de prestări servicii comerciale alimentare, a spațiului situat în localitatea Șaula, nr. 77.

Licitația va avea loc în data de 16.07.2019 ora 11:00 la sediul Primăriei comunei Izvoru Crișului.

Termenul limită pentru depunerea documentelor este 15.07.2019. ora 10:00

Informații suplimentare la nr. de telefon:  0264-257-140 sau la sediul Primăriei Izvoru Crișului.

10.11.2019