ANUNȚ - Concurs recrutare funcționar public de execuție

ANUNȚ - Concurs recrutare funcționar public de execuție
FOTO:


  ANUNŢ

Concurs recrutare funcționar public de execuție

a) denumirea autorității sau instituției publice organizatoare a concursului:

Comuna Izvoru Crișului

b) funcțiile publice pentru care se organizează concursul, identificate prin denumire, categorie, clasă și grad profesional, precum și biroul:

1. Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, COMPARTIMENTUL CADASTRU, AGRICULTURĂ ŞI JURIDIC.

c) precizarea expresă a duratei timpului de muncă, respectiv durata normală a timpului de muncă sau durată redusă a timpului de muncă la jumătate de normă: durată nedeterminată, normă întreagă (8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână).

d) data, ora și locul sau locația desfășurării probei suplimentare:

- Nu este cazul.

e) data, ora și locul sau locația desfășurării probei scrise:

Proba scrisă se va desfăşura în data de 15 ianuarie 2021, ora 10,00, la sediul administraţiei publice locale comuna Izvoru Crișului, str. Principală, nr. 39, judeţul Cluj.

f) condițiile de participare cuprinzând condițiile de studii, condițiile de vechime în specialitate și alte condiții specifice;

Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Condiții specifice precum și cerințe specifice:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul științe juridice;

- vechime în specialitate studiilor absolvite : 7 ani.

g) perioada de depunere a dosarelor

Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 15 decembrie 2020 – 04 ianuarie 2021, la secretariatul comisiei de concurs și vor conține în mod obligatoriu:

1. formularul de înscriere afișat pe site http://primariaizvorucrisului.ro/ la secțiunea ȘTIRI ȘI ANUNȚURI;

2. curriculum vitae, modelul comun european;

3. copia actului de identitate;

4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; Modelul orientativ al adeverinţei este afișat pe site http://primariaizvorucrisului.ro/ la secțiunea ȘTIRI ȘI ANUNȚURI; Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut pe site trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;

6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

7. cazierul judiciar;

8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile de pe  actele mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretarul comisie de concurs.

h) coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa de corespondență, telefon/fax, email, persoana de contract și funcția publică deținută:

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de recrutare funcționar public de execuție 

Consilier juridic I superior în cadrul COMPARTIMENTULUI CADASTRU, AGRICULTURĂ ŞI JURIDIC

1. Constituția României; republicata

2. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare;

3. Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil - republicat - CARTEA a V - a;

4. Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 privind contenciosului administrativ; 

5. Legea nr. 18/1991 fondului funciar, republicată;

6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală - TITLUL VII;

8. OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

La studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor avea în vedere toate republicările, modificările şi completările intervenite până la data publicării anunțului de concurs.

 

Atribuțiile aferente funcției publice de execuție consilier juridic I superior în cadrul COMPARTIMENTULUI CADASTRU, AGRICULTURĂ ŞI JURIDIC

 participa la sedintele Consiliului Local Izvoru Crișului si intocmeste procesul verbal de sedinta;

 colaboreaza cu secretarul comunei Izvoru Crișului la pregatirea sedintelor consiliului, asigurarea documentarii si informarii consilierilor, intocmirea si difuzarea catre acestia  a dosarelor de sedinta si a oricaror materiale;

 acorda consultanta juridica in probleme juridice;

 verifica si intocmeste diverse documente ce necesita semnatura consilierului juridic; 

 solutioneaza adresele si petitiile care ii sunt repartizate de catre secretar si primar;

 se ocupa de completarea bibliotecii juridice;

 analizeaza, poarta corespondenta si intocmeste referate pentru notificarile depuse conform prevederilor legii nr. 10/2001;

 participa la licitatiile organizate de Primaria comunei Izvoru Crișului;

 elaboreaza contractele ce se incheie in urma adjudecarii licitatiilor organizate de Primaria Comunei Izvoru Crișului;

 asigura prelucrarea, analizarea in cadrul institutiei a noilor acte normative pentru cunoasterea si punerea in aplicare a acestora;

 Acordă asistenţă de specialitate serviciilor din structura Primăriei.

 Solicita documentele justificative necesare a fi depuse pentru completarea dosarelor de instanta in cauzele ce privesc inchirierea sau concesionarea cladirilor si/ sau terenurilor apartinand domeniului public sau privat al Comunei

 Transmite aparatului de specialitate a Primarului, pentru punere in aplicare, in limitele competentelor specifice, sentintele judecatoresti ramase definitive si irevocabile ce intra in competenta sa. 

 Inaintează către instanţă plângerile la procesele verbale de constatare a contravenţiei.  

 Informează cetăţenii cu privire la situaţia dosarelor în care aceştia şi autoritatea publică locală sunt părţi

 participa la audientele acordate de catre primar , viceprimar si acorda consultanta juridica;

 in calitate de reprezentant al institutiei, participa la dezbaterea succesiunilor vacante;

 solutioneaza contestatiile si intocmeste referatele si proiectele de dispozitii in vederea semnarii acestora de catre primar;

 înainteaza catre instanta plângerile la proceselor verbale de constatare a contraventiilor;

 reprezintă primarul în faţa notarilor publici, a instanţelor judecătoreşti de orice grad, precum şi a altor autorităţi sau instituţii publice;

 reprezintă Comisia locala de aplicare a legilor fondului funciar si de  restituire  din domeniul  proprietatii în faţa instanţelor judecătoreşti;     

 indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de secretar sau primar.

2. Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal, ID post 225574, în cadrul COMPARTIMENTULUI ACHIZIȚII PUBLICE, EVIDENŢĂ ŞI ÎNCASARE VENITURI.

 

a) precizarea expresă a duratei timpului de muncă, respectiv durata normală a timpului de muncă sau durată redusă a timpului de muncă la jumătate de normă: durată nedeterminată, normă întreagă (8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână).

b) data, ora și locul sau locația desfășurării probei suplimentare:

- Nu este cazul.

c) data, ora și locul sau locația desfășurării probei scrise:

Proba scrisă se va desfăşura în data de 15 ianuarie 2021, ora 10,00, la sediul administraţiei publice locale comuna Izvoru Crișului, str. Principală, nr. 39, judeţul Cluj.

d) condițiile de participare cuprinzând condițiile de studii, condițiile de vechime în specialitate și alte condiții specifice;

Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Condiții specifice precum și cerințe specifice:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul ştiinţe economice sau management;

- vechime în specialitate studiilor absolvite : 5 ani.

e) perioada de depunere a dosarelor

Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 15 decembrie 2020 – 04 ianuarie 2021, la secretariatul comisiei de concurs și vor conține în mod obligatoriu: 

1. formularul de înscriere afișat pe site http://primariaizvorucrisului.ro/ la secțiunea ȘTIRI ȘI ANUNȚURI;

2. curriculum vitae, modelul comun european;

3. copia actului de identitate;

4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; Modelul orientativ al adeverinţei este afișat pe site http://primariaizvorucrisului.ro/ la secțiunea ȘTIRI ȘI ANUNȚURI; Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut pe site trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;

6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

7. cazierul judiciar;

8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile de pe  actele mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretarul comisie de concurs.

f) coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa de corespondență, telefon/fax, email, persoana de contract și funcția publică deținută:

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de recrutare funcționar public de execuție 

Consilier consilier achizitii publice I principal în cadrul COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE, EVIDENŢĂ  ŞI ÎNCASARE VENITURI

 

 

1. Constituția României;

2. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare;

3. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil - republicat - CARTEA a V - a;

4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

5. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală - TITLUL VII;

6. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

 

La studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor avea în vedere toate republicările, modificările şi completările intervenite până la data publicării anunțului de concurs.

Atribuțiile aferente funcției publice de execuție consilier achizitii publice I principal în cadrul COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE, EVIDENŢĂ ŞI ÎNCASARE VENITURI

• Coordonează întreaga activitate privind achiziţiile publice în cadrul primăriei urmărind demararea, desfăşurarea şi finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice;

• Elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante;

• Întocmeşte materiale şi analize de sinteză la solicitarea primarului;

• Participă în comisiile de evaluare pentru procedurile de achiziţie publică organizate în cadrul Consiliului local al Comunei;

• Acordă consultanţă de specialitate;

• Întocmeşte note interne, referate, informări.

• Efectuează toate demersurile legale cu privire la activitatea de achiziție publică.

• Elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;

• Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislaţia în vigoare;

• Aplică şi finalizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

• Constituie şi predă pentru păstrare dosarul achiziţiei publice către compartimentul de specialitate;

• Întocmeşte materiale şi analize de sinteză la solicitarea primarului, viceprimarilor;

• Participă în comisiile de evaluare pentru procedurile de achiziţie publică organizate atât în cadrul Consiliului local al Comunei;

• Asigură cadrul legal de desfăşurare a licitaţiilor;

• Se preocupă în permanenţă de buna desfăşurare a activităţii Compartimentului Achiziţii publice, executând cu loialitate şi bună credinţă sarcinile primite, în limitele legale de competenţă;

• Se preocupă în permanenţă de perfecţionarea pregătirii profesionale a întregului personal din subordine, de însuşirea legislaţiei în vigoare din domeniul achiziţiilor publice;

• Întocmeşte note interne, referate, informări;

• Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul primăriei.

 

3. Polițist local, clasa III, grad profesional superior, ID post 543349, în cadrul POLIŢIE LOCALĂ.

a) precizarea expresă a duratei timpului de muncă, respectiv durata normală a timpului de muncă sau durată redusă a timpului de muncă la jumătate de normă: durată nedeterminată, normă întreagă (8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână).

b) data, ora și locul sau locația desfășurării probei suplimentare:

- Nu este cazul.

c) data, ora și locul sau locația desfășurării probei scrise:

Proba scrisă se va desfăşura în data de 15 ianuarie 2021, ora 10,00, la sediul administraţiei publice locale comuna Izvoru Crișului, str. Principală, nr. 39, judeţul Cluj.

d) condițiile de participare cuprinzând condițiile de studii, condițiile de vechime în specialitate și alte condiții specifice;

Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Condiții specifice precum și cerințe specifice:

- medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat 

- minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

- aviz psihologic obţinut în vederea participării la concurs în care sunt precizate următoarele concluzii: apt psihologic pentru poliţist local/conducător auto/port armă

- permis categoria B.

- rezistenţă la stres şi efort prelungit.

 

e) perioada de depunere a dosarelor

Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 15 decembrie 2020 – 04 ianuarie 2021, la secretariatul comisiei de concurs și vor conține în mod obligatoriu:

1. formularul de înscriere afișat pe site http://primariaizvorucrisului.ro/ la secțiunea ȘTIRI ȘI ANUNȚURI;

2. curriculum vitae, modelul comun european;

3. copia actului de identitate;

4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; Modelul orientativ al adeverinţei este afișat pe site http://primariaizvorucrisului.ro/ la secțiunea ȘTIRI ȘI ANUNȚURI; Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut pe site trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;

6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

7. cazierul judiciar;

8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

9 copie permis, categoria B

10. Copie aviz psihologic obţinut în vederea participării la concurs în care sunt precizate următoarele concluzii: apt psihologic pentru poliţist local/conducător auto/port armă. 

Copiile de pe actele mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretarul comisie de concurs.

f) coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa de corespondență, telefon/fax, email, persoana de contract și funcția publică deținută:

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de recrutare funcționar public de execuție 

polițist local III superior în cadrul POLIȚIE LOCALĂ

1. Constituția României;

2. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare;

3. Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;

4 . Legea nr. 155 din 12 iulie 2010 - poliţiei locale

 

La studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor avea în vedere toate republicările, modificările şi completările intervenite până la data publicării anunțului de concurs.

 

Atribuțiile aferente funcției publice de execuție polițist local III superior în cadrul POLIȚIE LOCALĂ

În domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor, poliţia locală are următoarele atribuţii:

    a) menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii;

    b) menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;

    c) participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

    d) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

    e) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;

    f) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;

    g) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

    h) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea comunei şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local;

    i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;

    j) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;

    k) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;

    l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;

    m) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;

    n) acordă, pe teritoriul comunei, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.

În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are următoarele atribuţii:

    a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

    b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

    c) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

    d) participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;

    e) sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;

    f) acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;

    g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

    h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

    i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

    j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;

    k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;

    l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

    m) cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal, poliţia locală are următoarele atribuţii:

    a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;

    b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;

    c) verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;

    d) participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al comuneiori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;

    e) constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, preşedintelui consiliului judeţean, primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia sau persoanei împuternicite de aceştia.

În domeniul protecţiei mediului, poliţia locală are următoarele atribuţii:

    a) controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;

    b) sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

    c) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;

    d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al comuneisau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

    e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

    f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;

    g) verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

    h) verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

    i) verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;

    j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-i), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

În domeniul activităţii comerciale, poliţia locală are următoarele atribuţii:

    a) acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;

    b) verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;

    c) verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

    d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

    e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;

    f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;

    g) identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

    h) verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;

    i) cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

    j) verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;

    k) verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

    l) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

În domeniul evidenţei persoanelor, poliţia locală are următoarele atribuţii:

    a) înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;

    b) cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

    c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

    d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

Dosarele se depun la domnul Oltean Gabriel Ioan, Secretar General al Comunei, telefon 0264-257140, email izvorucrisului@yahoo.com.

Concursul constă în 3 etape succesive:

ü Selecția dosarelor; 

ü Proba scrisă;

ü Interviul;

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Izvoru Crișului, str. Principală, nr. 39, jud. Cluj. 

 

Propunem ca din comisia de concurs să facă parte:

Oltean Gabriel Ioan, Secretar General UAT Izvoru Crișului

Mănăstireanu Cristina, Secretar General UAT Gilău

Borșan Susana, consilier superior achiziții publice în cadrul Compartimentului Achiziții Publice UAT Gilău

 

Balazs Edith Erzsebet, consilier în cadrul Compartimentului Buget Contabilitate Izvoru Crișului

 

Din comisia de soluţionare a contestaţiilor vor face parte:

Borlea Emil Ioan Gheorghe - consilier superior UAT Gilău

Vele Cornelia - Șef Serviciu Financiar Contabil UAT Gilău

Pantea Daniela - consilier asistent

Balazs Edith Erzsebet, consilier în cadrul Compartimentului Buget Contabilitate Izvoru Crișului

 

 PRIMAR                               SECRETAR GENERAL AL COMUNEI         

BODIS VASILE                                 OLTEAN GABRIEL IOAN