Anunț concurs pentru ocuparea postului de șofer și administrator

Anunț concurs pentru ocuparea postului de șofer și administrator
FOTO:


ROMÂNIA 

JUDEŢUL CLUJ                                                                                      

PRIMARIA  IZVORU CRIŞULUI                                                                                                          

Str.Principală, nr. 39

Tel:0264-257140; Fax:0264-257198

e-mail:izvorucrişului@yahoo.com

NR. 1436 / 15.09.2021

ANUNT CONCURS

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ȘOFER ȘI ADMINISTRATOR

        In baza HG.nr.286/2011 din 23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant  corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade  sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din sectorul bugetar , platit  din fonduri publice , publicata  in monitorul Oficial , Partea I nr. 221 din 31.03.2011 , 

       Primaria comunei Izvoru Crișului, judetul Cluj, organizeaza concurs /examen  in data de 13.10.2021 , ora 10,00, proba scrisa si interviu in data de 15.10.2021, ora 10,00, pentru ocupare a două posturi contractuale de executie pe durata nedeterminata, 1 post de ȘOFER – 1 norma, 1 post de ADMINISTRATOR din cadrul COMPARTIMENTULUI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ APĂ-CANAL – 1 norma

      Pentru participarea la concurs , candidatii trebuie sa indeplineasca  urmatoarele conditii generale si conditii specifice  :

1. Conditii generale de ocupare a posturilor  :

a. Are cetatenie romana, 

b. Cunostinte de limba romana , scris si vorbit , 

c. Are varsta minima reglementata de prevederile legale , 

d. Are capacitate deplina de exercitiu , 

e. Are stare de sanatate  corespunzatoare postului pantru care candideaza  , atestata in baza adeverintei  medicale , eliberata de medical de familie sau de unitatiile sanitare abilitate , 

f. Indeplineste conditiile de studii, de vechime sau alte conditii specifice  potrivit cerintelor postului scos la concurs ,

g. Nu a fost condamnata  sau condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii , contra statului ori a autoritatii , de serviuciu sau in legatura cu serviciu , care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie  sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila  cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a  intervenit reabilitarea  . 

 

2. Conditii specifice pentru ocuparea  postului vacant, pe perioada nederminata , cu norma intreaga de ȘOFER. 

a. Absolvent  de scoala liceală,

b. Abilitati de relationare – comunicare ,

c. Abilitati pentru munca in echipa , 

d. Disponibilitate la un program flexibil . 

e. Vechime în munca de minim 7 ani.

f. Cunoștiințe de limba maghiară.

g. Permis de conducere categoria B, C, D, E

h. Poseda atestat  pentru trasportul  rutier de personae , eliberat de ARR , 

i. Poseda cunostiinte temeinice de legislatie rutiera ,

j. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate eliberata de un cabinet medical specializat in ceea ce priveste examinarea conducatorilor auto ,

k. Aviz psihologic , 

 

3. Conditii specifice pentru ocuparea  postului vacant, pe perioada nederminata , cu norma intreaga de ADMINISTRATOR. 

a.  Absolvent  de scoala liceală,

b. Abilitati de relationare – comunicare ,

c. Abilitati pentru munca in echipa , 

d. Disponibilitate la un program flexibil . 

e. Vechime în munca de minim 7 ani.

f. Cunoștiințe de limba maghiară.

g. Permis de conducere categoria B

 

4. Concursul va consta in:

 Selecţia dosarelor, probă practica şi interviu    

4.1. Proba scrisă.

       a. Data si ora desfasurarii probei scrise: 13.10.2021, ora 10,00

       b.Locul desfasurarii: Sediul Primariei comunei Izvoru Crișului.

 4.2.      Interviu.

       a.Data si ora desfasurarii :15.10.2021, ora 10,00,

       b. Locul desfasurarii  : Sediul  Primariei  comunei Izvoru Crișului  in sala mare de sedinte a Consilului Local .  Probele  sunt eliminatorii , punctajul minim obtinut  la fiecare proba fiind de 50. puncte . 

 

5. Bibliografie  : 

Pentru ȘOFER

 1. Constituția României

 2. OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ;

 3. OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

Pentru ADMINISTRATOR

 1. Constituția României

 2. OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ;

 3. Legea 107 / 1996 privind Legea Apelor

 

6. Componenta dosarului de concurs:

          a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului Comunei Izvoru Crișului;

         b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

            c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

            d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

            e) cazierul judiciar;

            f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

            g) curriculum vitae;

       h)alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului. ( copie permis de conducere conform categoriei precizate în condițiile specifice )

i) pentru Șofer : - atestat  pentru trasportul  rutier de personae , eliberat de ARR , 

- Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate eliberata de un cabinet medical specializat in ceea ce priveste examinarea conducatorilor auto ,

- Aviz psihologic , 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

      NOTA : VA RUGAM SA ARANJATI DOCUMENTELE IN DOSAR  CONFORM ORDINII MENTIONATE  MAI SUS SI SA VA ASIGURATI  CA AVETI DEPUSE TOATE  DOCUMENTELE PENTRU A PUTEA SA TRECETI  DE PRIMA ETAPA DE VERIFICARE  A DOSARELOR  . 

                    6. Date de contact .

      Dosarele de concurs se vor depune la registratura Primariei comunei Izvoru Crișului, judetul Cluj.  

       Pentru  informatii suplimentare  puteti sa  ne  contactati la telefon  0264-257 140 

 

ACTIVITATI

1.PUBLICAREA ANUNTULUI 21.09.2021 

2.DOSARELE DE CONCURS ALE CANDIDATIILOR SE VOR DEPUNE LA REGISTRATURA PRIMARIEI COMUNEI Izvoru Crișului, JUDETUL CLUJ, PANA LA DATA DE  04.10.2021, INTERVAL ORAR :10,00 -14,00 

3.SELECTIA DOSARELOR DE CATRE MEMBRII COMISIEI DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONCURSULUI 05.10.2021

4.AFISAREA REZULTATELOR SELECTIEI DOSARELOR  05.10.2021-ORA 13,00

5.DEPUNEREA CONTESTATIEI PRIVIND REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR PANA PE DATA DE 06.10.2021 ORA 14,00

6.AFISAREA REZULTATELOR SOLUTIONARII CONTESTATIILOR 07.10. 2021, ORA 14,00

7.SUSTINEREA PROBEI SCRISE 13.10.2021 - ORA 10,00

8.AFISAREA REZULTATELOR PROBEI SCRISE 13.10.2021, ora 14

9.DEPUNEREA CONTESTATIILOR  PRIVIND REZULTATELE PROBEI SCRISE PANA IN DATA DE 14.10.2021 -ORA 14,00

10.AFISAREA REZULTATELOR SOLUTIONARII CONTESTATIILOR 14.10.2021 ORA 15,00  

11.SUSTINEREA INTERVIULUI 15.10.2021-ORA 10,00         

12.COMUNICAREA REZULTATELOR DUPA SUSTINEREA INTERVIULUI      15.10.2021 –ORA 14,00

13. DEPUNEREA CONTESTATIILOR PRIVIND REZULTATUL INTERVIULUI  PANA PE DATA DE 18.10.2021 ORA 15,00

14.AFISAREA REZULTATELOR SOLUTIONARII CONTESTATIILOR 18.10.2021-ORA 15,30

15.AFISAREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI 18.10.2021-ORA 16,00

16. NUMIREA PE FUNCTIE  19.10.2021 - 22.10.2021

PRIMAR

BODIȘ VASILE