ANUNŢ - Concurs recrutare funcționar public de execuție

ANUNŢ - Concurs recrutare funcționar public de execuție
FOTO:


DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

OPIS DOCUMENTE ÎNSCRIERE CONCURS DE RECRUTARE

ANUNŢ

Concurs recrutare funcționar public de execuție

a) denumirea autorității sau instituției publice organizatoare a concursului:

Comuna Izvoru Crișului

b) funcțiile publice pentru care se organizează concursul, identificate prin denumire, categorie, clasă și grad profesional, precum și biroul:

1. Inspector, clasa I, grad profesional principal, COMPARTIMENTUL CONSTATARE, IMPUNERE, CONTROL SI RELAȚII CU PUBLICUL.

c) precizarea expresă a duratei timpului de muncă, respectiv durata normală a timpului de muncă sau durată redusă a timpului de muncă la jumătate de normă:

durată nedeterminată, normă întreagă (8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână).

d) data, ora și locul sau locația desfășurării probei suplimentare:

 • Nu este cazul.

e) data, ora și locul sau locația desfășurării probei scrise:

Proba scrisă se va desfăşura în data de 31 martie 2022, ora 10,00, la sediul administraţiei publice locale comuna Izvoru Crișului, str. Principală, nr. 39, judeţul Cluj.

Proba interviu se va desfasura la data de 04 aprilie 2022, ora 10,00, la sediul administraţiei publice locale comuna Izvoru Crișului, str. Principală, nr. 39, judeţul Cluj.

f) condițiile de participare cuprinzând condițiile de studii, condițiile de vechime în specialitate și alte condiții specifice;

Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Condiții specifice precum și cerințe specifice:

 • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în stiinte economice;
 • vechime în specialitate studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani.

g) perioada de depunere a dosarelor

Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 28 februarie 2022 – 21 martie 2022, la secretariatul comisiei de concurs și vor conține în mod obligatoriu:

 1. formularul de înscriere afișat pe site http://primariaizvorucrisului.ro/ la secțiunea ȘTIRI ȘI ANUNȚURI;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; Modelul orientativ al adeverinţei este afișat pe site http://primariaizvorucrisului.ro/ la secțiunea ȘTIRI ȘI ANUNȚURI; Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut pe site trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile de pe  actele mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretarul comisie de concurs.

h) coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa de corespondență, telefon/fax, email, persoana de contract și funcția publică deținută:

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de recrutare funcționar public de execuție

Inspector I principal în cadrul COMPARTIMENTULUI CONSTATARE, IMPUNERE, CONTROL SI RELATII CU PUBLICUL

1. Constituția României; republicata

2. Titlul I și II ale părții a VI-a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare;

3. Ordonanța Guvernului nr. 137 / 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 202 / 2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 287 / 2009 privind Codul Civil - republicat - CARTA a V a

6. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală - TITLUL VII;

La studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor avea în vedere toate republicările, modificările şi completările intervenite până la data publicării anunțului de concurs.

Atribuțiile aferente funcției publice de execuție Inspector I principal în cadrul COMPARTIMENTULUI CONSTATARE, IMPUNERE, CONTROL SI RELATII CU PUBLICUL

1. propune, în condiţiile legii, modificarea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, precum şi stabilirea de taxe speciale pe timp limitat ce trebuie aprobate de către Consiliul local .

2. efectuează analize şi întocmeşte situaţii în legătură cu verificarea, constatarea şi stabilirea taxelor şi impozitelor locale la persoanele juridice, rezultatele acţiunilor de verificare şi impunere, luarea măsurilor pentru nerespectarea legislaţiei fiscale, cauzele care generează fenomenele de evaziune fiscală şi propune măsuri pentru respectarea legalităţii în materie de impozite şi taxe.

3. face propuneri de soluţionare a obiecţiunilor formulate la actele de control sau de impunere, conform legislaţiei în vigoare.

4. urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului local şi a celorlalte acte normative care reglementează taxele şi impozitele locale şi alte impozite şi taxe care constituie venit al bugetului local.

5. constată şi stabileşte impozite şi taxe locale, datorate de persoanele fizice și juridice

6. urmăreşte întocmirea şi depunerea în termenele cerute de lege a declaraţiilor de impunere de către contribuabili.

7. gestionează documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil, grupate într-un dosar fiscal unic.

8. verifică periodic sinceritatea declaraţiilor depuse de contribuabili stabilind, după caz, diferenţe faţă de impunerea iniţială.

9. aplică sancţiunile prevăzute de actele normative tuturor persoanelor fizice și juridice care încalcă prevederile legale.

10. efectuează impunerea din oficiu a contribuabililor care nu şi-au corectat declaraţiile iniţiale.

11. intocmeste documentatiile necesare în limita competenţei si propune acordarea de amânări sau eşalonări, reduceri, scutiri in baza cererilor impuse de contribuabili si conduce evidenta facilitatilor acordate.

12. asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor din documentele conţinute de fiecare dosar fiscal.

13. asigură cuprinderea în activitatea de verificare şi stabilire a impozitelor şi taxelor a tuturor persoanelor care au calitatea de contribuabili.

14. cercetează obiecţiile şi contestaţiile persoanelor privind stabilirea impozitelor şi taxelor şi propune soluţii de rezolvare.

15. propune, în condiţii prevăzute de lege restituirea de impozite şi taxe, compensări între impozitele şi taxele locale.

16. soluţionează în termen cererile depuse de contribuabili.

17. transmite documentatia pentru urmarire in cazul diferentelor de impozite si taxe, penalitati de intarziere si amenzi stabilite persoanelor.

18. efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea, constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor, rezultatele acţiunilor de verificare şi măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei.

19. asigură păstrarea confidenţialităţii lucrărilor efectuate şi a informaţiilor deţinute.

20. asigură pastrarea si arhivarea documentelor create in activitatea compartimentului.

21. Organizează şi desfăşoară activitatea de executare silită a debitorilor persoane fizice şi juridice, pentru stingerea creanţelor datorate bugetului local, în limitele competenţelor legale;

22. Dispune şi duce la îndeplinire măsurile asigurătorii stabilite de organele competente, potrivit prevederilor legale;

23. Verifică respectarea tuturor condiţiilor legale pentru începerea executării silite şi respectă prevederile legale privind aplicarea procedurilor de executare silită;

24. Efectuează activitatea de identificare a debitorilor, colaborând, în acest sens, cu toate instituţiile care asigură evidenţa persoanelor fizice şi juridice;

25. Încasează, pe bază de chitanţă, în cadrul executării silite a debitelor, sumele datorate, cu respectarea regimului operaţiunilor de casă;

26. Întocmeşte toate actele necesare şi legale în vederea aplicării procedurii de executare silită;

27. Aplică măsura popririi asupra veniturilor şi disponibilităţilor băneşti datorate de terţe persoane debitorului, verifică şi urmăreşte respectarea condiţiilor de înfiinţare a popririi precum şi operarea sumelor încasate ca urmare a acestei măsuri;

28. Aplică măsura decontării bancare în cazul debitorilor deţinători de conturi bancare verifică şi urmăreşte operarea sumelor încasate ca urmare a acestei măsuri;

29. Aplică măsura sechestrului asupra bunurilor mobile/imobile ale debitorilor în condiţiile legii, organizează şi asigură ridicarea, transportarea şi depozitarea în condiţii de siguranţă a bunurilor sechestrate;

30. Stabileşte şi propune aprobării, măsurile de ridicare şi valorificare a bunurilor sechestrate;

31. Asigură şi răspunde, în condiţiile legii, de depozitarea şi păstrarea corespunzătoare a bunurilor sechestrate şi luate în custodie;

32. Numeşte custodele şi administratorul sechestru şi propune conducerii spre aprobare indemnizaţia acestuia, dacă este cazul;

33. Asigură valorificarea bunurilor sechestrate în condiţiile legii precum şi distribuirea sumelor obţinute;

34. Propune evaluarea bunurilor sechestrate de către personal autorizat, în conformitate cu prevederile legale;

35. Asigură, în limita competenţelor acordate, desfăşurarea în conformitate cu prevederile legii şi a dispoziţiilor primarului, a licitaţiilor publice, în vederea valorificării bunurilor sechestrate;

36. Asigură distribuirea (eliberarea) sumelor realizate prin valorificarea bunurilor sechestrate, potrivit ordinii de preferinţă prevăzută de lege;

37. Întocmeşte documentaţia legală privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor aflaţi în această situaţie, asigură avizarea şi aprobarea acesteia de către persoanele competente;

38. Întocmeşte evidenţa separată a situaţiilor de insolvabilitate, verifică periodic debitorii aflaţi în această situaţie, urmăreşţe starea de insolvabilitate până la înplinirea termenului de prescripţie.

Referent, clasa III, grad asistent, ID post 225580, în cadrul COMPARTIMENTULUI CADASTRU, AGRICULTURA, EVIDENTA SI INCASARE VENITURI.

a) precizarea expresă a duratei timpului de muncă, respectiv durata normală a timpului de muncă sau durată redusă a timpului de muncă la jumătate de normă:

durată nedeterminată, normă întreagă (8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână).

b) data, ora și locul sau locația desfășurării probei suplimentare:

 • Nu este cazul.

c) data, ora și locul sau locația desfășurării probei scrise:

Proba scrisă se va desfăşura în data de 31 martie 2022, ora 10,00, la sediul administraţiei publice locale comuna Izvoru Crișului, str. Principală, nr. 39, judeţul Cluj.

Proba interviu se va desfasura la data de 04 aprilie 2022, ora 10,00, la sediul administraţiei publice locale comuna Izvoru Crișului, str. Principală, nr. 39, judeţul Cluj.

d) condițiile de participare cuprinzând condițiile de studii, condițiile de vechime în specialitate și alte condiții specifice;

Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Condiții specifice precum și cerințe specifice:

 • studii liceale respectiv studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitate studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an.

e) perioada de depunere a dosarelor

Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 28 februarie 2022 – 21 martie 2022, la secretariatul comisiei de concurs și vor conține în mod obligatoriu:

1. formularul de înscriere afișat pe site http://primariaizvorucrisului.ro/ la secțiunea ȘTIRI ȘI ANUNȚURI;

2. curriculum vitae, modelul comun european;

3. copia actului de identitate;

4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; Modelul orientativ al adeverinţei este afișat pe site http://primariaizvorucrisului.ro/ la secțiunea ȘTIRI ȘI ANUNȚURI; Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut pe site trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată;

6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

7. cazierul judiciar;

8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile de pe  actele mai sus menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretarul comisie de concurs.

f) coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa de corespondență, telefon/fax, email, persoana de contract și funcția publică deținută:

BIBLIOGRAFIA

pentru concursul de recrutare funcționar public de execuție

III asistent în cadrul COMPARTIMENTULUI CADASTRU, AGRICULTURA, EVIDENTA SI INCASARE VENITURI

1. Constituția României; republicata

2. Titlul I și II ale părții a VI-a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare;

3. Ordonanța Guvernului nr. 137 / 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 202 / 2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Titlul IX, X;

La studierea actelor normative din bibliografie, candidaţii vor avea în vedere toate republicările, modificările şi completările intervenite până la data publicării anunțului de concurs.

Atribuțiile aferente funcției publice de execuție Referent III asistent în cadrul COMPARTIMENTUL CADASTRU, AGRICULTURA, EVIDENTA SI INCASARE VENITURI

1. asigură eliberarea tuturor drepturilor băneşti pentru personalul din aparat de specialitate a primarului propriu;

2. plăteşte lunar ajutoarele sociale şi alte indemnizaţii conform legii;

3. conduce zilnic evidenţa intrărilor si ieşirilor de numerar, stabilind soldul zilnic al caseriei, asigură întocmirea corectă a registrului de casă

4. asigura aplicarea măsurilor privind integritatea si securitatea numerarului existent in caseria proprie;

5. realizează evidenţa contabilă la nivelul Primăriei în conformitate cu prevederile legale în vigoare, privind contabilitatea mijloacelor fixe şi evidenţa operativă la locurile de folosire, contabilitatea materialelor şi obiectelor de inventar , contabilitatea sintetică a valorilor, contabilitatea analitică a materialelor şi obiectelor de inventar , contabilitatea mijloacelor băneşti , contabilitatea deconturilor, contabilitatea cheltuielilor

6. tine evidenţa gestiunii mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, rechizitelor şi materialelor de întreţinere.

7. urmăreşte şi răspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare şi informează şefii ierarhici.

8. întocmeşte lunar contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor bugetare.

9. participa in comisiile de specialitate constituite la nivel de instituţie ca personal specializat.

10. asigură întocmirea situaţiilor financiare şi dărilor de seamă trimestriale şi anuale

11. exercită şi alte atribuţii si sarcini stabilite prin lege sau alte acte normative prin Hotărâri ale Consiliului Local, dispoziţii ale primarului;

 

Dosarele se depun la domnul Oltean Gabriel Ioan, Secretar General al Comunei, telefon 0264-257140, email izvorucrisului@yahoo.com.

Concursul constă în 3 etape succesive:

 • Selecția dosarelor;
 • Proba scrisă;
 • Interviul;

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Izvoru Crișului, str. Principală, nr. 39, jud. Cluj. 

 

Propunem ca din comisia de concurs să facă parte:

Președinte: Oltean Gabriel Ioan, Secretar General UAT Izvoru Crișului

Membru: Nemeș Lucian Bogdan, Consilier ANAF CLUJ

Membru: Jecan Petrica Claudiu - Consilier Juridic, ANAF CLUJ

Secretar - Kerekes Erika - Referent Comuna Izvoru Crișului

 

Din comisia de soluţionare a contestaţiilor vor face parte:

Președinte: Balazs Edit Erzsebet, consilier în cadrul Compartimentului Buget Contabilitate Izvoru Crișului

Membru: Cozea Dan Nicolae - Secretar General UAT Huedin

Membru: Potra Mihaela Anca - Consilier Juridic principal UAT Huedin

Secretar - Kerekes Erika - Referent Comuna Izvoru Crișului

 

                                                                               PRIMAR                                                                    SECRETAR GENERAL AL COMUNEI        

                                                                           BODIȘ VASILE                                                                           OLTEAN GABRIEL IOAN